30

JAN
2018

L’1 de desembre de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Corts la proposició de llei per modificar l’art. 348 bis de la LSC. Us recordem que aquest article permet als socis d’una societat no cotitzada, que s’hagi constituït fa més de cinc anys, separar-se d’aquesta, si la Junta General no acorda el repartiment com a dividends, d’almenys, un terç dels beneficis legalment repartibles generats per l’explotació del seu objecte social.

La proposta de nova redacció va encaminada a trobar un equilibri entre la sostenibilitat financera de la societat i la legítima aspiració dels socis a participar dels beneficis, quan això sigui possible i raonable, sense que pugui ocasionar danys irreparables a les societats. Entre les modificacions més rellevants destaquen, entre unes altres, les següents: es condiciona l’aplicació de l’article al fet que els estatuts socials no disposin el contrari, s’exigeix un període de fins a tres anys continuats d’obtenció de beneficis, es redueix a un quart el percentatge mínim de beneficis a repartir, s’elimina la referència als «beneficis propis de l’explotació de l’objecte social», per evitar la possible inseguretat jurídica i complexitat en la seva determinació, atribuint al minoritari el dret a participar en el conjunt del resultat de l’exercici, inclosos els resultats extraordinaris o excepcionals.