05

JAN
2016

Alguns consells per operar amb xecs

A pesar que el pagament mitjançant xecs hagi perdut presència en l’ús personal enfront de la popularitat de les targetes de crèdit, segueix sent un mecanisme comercial d’ús freqüent. Es tracta d’un document pel qual una persona (la que ho expedeix o emet i ho signa) ordena a una entitat bancària en la qual té diners que pagui una determinada sumeixi a una altra persona o empresa. El xec s’utilitza, per tant, per pagar alguna cosa sense necessitat d’utilitzar físicament diners.

En un cheque intervienen:

 • El lliurador: és la persona o empresa que emet i signa el xec.
 • El beneficiari: és la persona o empresa que pot cobrar el xec. En certes ocasions també pot existir un endossant i/o un avalista
 • El lliurat: és l’entitat bancària que paga l’import del xec. El lliurador i beneficiari poden ser el mateix, alguna cosa que ocorre quan el xec s’utilitza per treure diners d’un compte

A continuació, volem informar-los d’algunes de les característiques que ha de tenir en compte en relació amb el xec i com utilitzar-ho, així com alguns Consells per operar amb xecs.

Principals característiques i requisits de validesa del xec

Les característiques del xec que vostè ha de conèixer són:

 • Poden ser canviats per efectiu ràpidament i també utilitzar-se com a efectiu per pagar en una àmplia varietat d’establiments.
 • En cas de pèrdua o robatori sol ser possible la seva ràpida substitució, (sempre que no hagin estat ja cobrats), fent una trucada telefònica als centres d’atenció al client de l’emissor.
 • No solen tenir data de venciment.
 • Són acceptats en gairebé tots els països del món.
 • S’emeten en múltiples divises (per exemple: euros, dòlars USA, lliures esterlines, dòlars australians, iens japonesos, francs suïssos, etc.).

Perquè sigui vàlid, el xec ha d’incloure:

 • La paraula “xec”.
 • L’ordre de pagar la suma que en ell s’indiqui.
 • El nom de l’entitat bancària que ha de pagar (lliurat).
 • La signatura de qui expedeix el xec (lliurador).

Altres requisits no essencials són:

 • La data d’emissió. És necessària per computar el termini de presentació al cobrament. No obstant això, són vàlids els xecs emesos sense data (perquè la posi després el beneficiari) així com els anomenats “postdatados” o “antedatados”, és a dir, aquells en els quals la data és posterior o anterior a la del moment en què realment es van expedir. Per això, gens impedeix presentar al cobrament un xec (i cobrar-ho efectivament), que tingui com a data d’emissió una data posterior a la del dia de la presentació.

Els no imprescindibles, serien:

 • El lloc de pagament i el lloc d’emissió.
 • El beneficiari. Si no consta, el xec es considera emès al portador

¿Quins tipus de xecs hi ha?

El xec pot ser:

 • Al portador. El beneficiari (o sigui, el que ho pot cobrar) és el que ho tingui.
 • El beneficiari és la persona o empresa el nom de la qual figura en el xec. En aquest cas, el xec pot ser transmès o lliurat a una altra persona mitjançant el que es diu l’endós, que consisteix que el beneficiari original escriu en el document el nom del nou beneficiari i ho signa. Els xecs nominatius poden incloure clàusula “a l’ordre”, que permet expressament el seu endós o traspàs a una altra persona, o la clàusula “no a l’ordre” que impedeix la seva transmissió mitjançant endós.

Hi ha altres modalitats de xecs que poden considerar-se especials, ja que tenen requisits o condicions per al seu cobrament (normalment per reduir el risc en cas de pèrdua o robatori):

 • Xec barrat. Només es pot cobrar a través d’una entitat bancària perquè aquesta al seu torn ho cobri. L’acció de “creuar” un xec, que consisteix a dibuixar dues barres paral·leles en la cara anterior del mateix per dificultar el seu cobrament en cas de pèrdua o robatori. Pot ser realitzada pel qual ho expedeix (el lliurador) o pel qual té el document en el seu poder (el beneficiari)

Si és client de l’entitat que ha de pagar-ho, pot cobrar-ho en efectiu.

 • Xec per abonar en compte. Només es pot cobrar mitjançant l’abonament en un compte bancari. O sigui: no es pot cobrar en efectiu. Inclou l’expressió “abonar en compte”.
 • Xec confirmat. És aquell en el qual l’entitat bancària que ha de pagar-ho assegura al que ho va a cobrar que el que expedeix el xec té fons i que en conseqüència es pagarà. Per a això, l’entitat anota en el document l’expressió “conforme”, “certificat” o una altra semblant i la signatura. Per garantir l’operació, l’entitat reté al que expedeix el xec la quantitat necessària per pagar-ho, a més de la comissió que correspongui. Un xec confirmat és exigit per alguns creditors (és a dir, els que tenen pendent de cobrament un deute) amb la finalitat d’assegurar-se que quan el deutor els lliura un xec podran cobrar el que se’ls deu.
 • Xec bancari: El que signa el xec (el lliurador) és la pròpia entitat bancària que ha de pagar-ho (el lliurat).
 • Xec contra el compte del Banc d’Espanya. El lliurador (el que expedeix i signa el xec) sol ser una entitat bancària i el lliurat (l’entitat que ho abona) és el Banc d’Espanya.

Aquests dos últims tipus, igual que el xec confirmat, reforcen les garanties del document.

 • Els anomenats xecs de finestreta. No són pròpiament un xec; més aviat s’assemblen a “he rebut”. Es tracta d’un document que signa el client en prova que ha rebut diners en efectiu del seu propi compte en la finestreta de l’entitat bancària. 
 • Xecs de viatger: Són xecs en euros o moneda estrangera emesos per entitats bancàries o altres intermediaris financers no bancaris de reconeguda presència internacional, com són Visa, Mastercard o American Express.

Recordi…..

En el pagament d’un xec

Si vostè està interessat a emetre xecs amb càrrec a un compte bancari, ha de parar esment al fet que en el contracte figuri recollit aquest dret, que apareix en la majoria dels documents dels comptes corrents, però no en els de els comptes d’estalvi.

D’altra banda, una vegada que vostè té el xec podrà lliurar-ho (si és al portador) o endossar-ho (si és nominatiu) a una altra persona.

L’entitat l’hi carregarà en compte el dia que l’entitat bancària en la qual s’hagi ingressat el present a la seva entitat, o el mateix dia del seu ingrés o cobrament per finestreta si es presenta directament pel client en l’oficina lliurada.

En el cobrament d’un xec

El xec és un document pagader quan es presenta i ha de fer-se efectiu sense restricció alguna (sempre que hi hagi diners en el compte), és a dir, l’entitat bancària lliurada té l’obligació legal de pagar el xec, total o parcialment, presentat en termini si hi ha fons disponibles en el compte del lliurador.

Ha de pagar-se fins i tot encara que es present al cobrament abans de la data que figura com a data d’emissió.

Si els fons del que emet el xec no són suficients per cobrir la totalitat de l’import, l’entitat ho ha de pagar parcialment, en el compte del lliurador, o rebutjar totalment el seu pagament si hi ha fundades sospites de falsificació de la seva signatura o s’ha denunciat el seu robatori o pèrdua.

Si un xec que ha estat presentat al cobrament en el termini legal no es paga -en tot o en part-, tingui en compte que la responsabilitat és del que ho signa (el lliurador) i, quan els hi hagi, dels endossants (els que van transmetre el document) i dels avalistes (els que garanteixen el seu cobrament). És a ells als quals cal reclamar.

La presentació al cobrament ha de realitzar-se en 15 dies des de la seva data d’emissió per als emesos o pagaders a Espanya, 20 dies per als emesos en la resta d’Europa i 60 dies per als emesos en la resta del món, sempre que hagin de pagar-se a Espanya. Passats aquests terminis, l’entitat, tenint en compte totes les circumstàncies que concorrin (existència o no de saldo en el compte, temps transcorregut, etc.) pugues, si ho desitja, pagar el xec que es present al cobrament, tret que hagi estat revocat.

La revocació vol dir que el lliurador ha comunicat a l’entitat que anul·la el xec. Aquesta anul·lació només té efecte una vegada transcorreguts els terminis citats.

Si vostè és el beneficiari o posseïdor d’un xec emès per un altre, el primer que ha de tenir en compte és el termini per al cobrament que estableix la Llei Cambiaria i del Xec (15 dies des de la seva data d’emissió per als emesos o pagaders a Espanya).

Existeixen diferents possibilitats per al cobrament del xec:

 • En efectiu. No cal pagar comissió, tret que pretengui cobrar el xec en una oficina diferent a la del compte del signatari, en aquest cas li poden exigir una comissió per comprovació de saldo i signatura.
 • Abonar-ho en un compte seu de l’entitat que ho paga, si la té oberta. No cal pagar comissió i la seva entitat s’encarregarà de cobrar-li el xec en l’altra entitat en la qual estan dipositats els fons del que signa el xec
 • Abonar-ho en un compte seu d’una entitat diferent a la qual ho paga. En general, li cobraran comissió. Si té compte en diverses entitats, pot ser interessant comparar les comissions bancàries que cobren abans de decidir en quin d’elles ingressa el xec.

Quan el xec es porti per al seu ingrés en compte, l’entitat estendrà un justificant, en la qual figuraran les dades més rellevants (nombre, import, lliurat).

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Publicat per Anna Vázquez