dilluns, 12 de juny de 2017

Disculpa, però aquesta entrada està disponible només en Español.

Termini per convocar junta

divendres, 5 de maig de 2017

Els recordem que l’aprovació dels comptes anuals correspon als socis o accionistes mitjançant la junta general convocada a l’efecte. Aquesta aprovació ha de fer-se dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici social (abans del 30 de juny en les societats que tanquen el seu exercici amb l’any natural).

Excepte en els supòsits de celebrar-se Juntes amb caràcter Universal (això és, estant presents el 100% del capital social i declarant-se com a tal), l’Òrgan d’Administració estarà obligat a convocar la mateixa de conformitat a la Llei de Societats de Capital. S’haurà de verificar prèviament que aquesta convocatòria compleix els requisits legalment establerts a l’efecte, entre altres, que el termini entre l’enviament o publicació d’aquesta i la data prevista per a la Junta sigui d’almenys, un mes en les societats anònimes i quinze dies en les societats de responsabilitat limitada (sempre que els estatuts no fixin un termini superior).

El Tribunal Constitucional anul•la la plusvàlua municipal en la venda d’immobles amb pèrdues

dijous, 2 de març de 2017

El Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 16 de Febrer de 2017, ha estimat parcialment la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 3 de Donostia. D’aquesta manera, el TC declara nuls diversos articles de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) del Territori Històric de Guipúscoa en entendre que va contra el principi de capacitat econòmica tributar per aquest impost quan la venda de l’immoble s’ha realitzat amb pèrdues.

Atès que els preceptes declarats nuls són una còpia del redactat de la normativa estatal, esperem que el TC segueixi aquest criteri i resolgui, en breu, les qüestions pendents, obligant a modificar la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en aquest sentit. D’aquesta manera i a partir de llavors, les entitats locals no podran exigir el pagament de la plusvàlua (tal com s’ha fet fins ara) a aquells contribuents que acreditin que no s’ha produït un augment del valor del terrè objecte de la transmissió.

Dret de separació del soci

dimecres, 1 de febrer de 2017

Estant propera la data per a que les societats formulin els seus comptes anuals i posteriorment, celebrin la corresponent Junta per aprovar els resultats de l’exercici anterior i decidir si reparteixen dividends, li recordem que l’1 de gener de 2017 va entrar en vigor la norma que permet als socis separar-se de la societat. L’art. 348 bis LSC recull el dret de separació del soci minoritari per no repartiment de dividends quan a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials, tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend, d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles (el que significa el dret a rebre de la societat el valor raonable o de mercat de les seves accions o participacions).

Els efectes retroactius de les clàusules sòl

dimecres, 4 de gener de 2017

Ens alegra informar-vos que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre de 2016, sobre els efectes retroactius de les clàusules sòl, en la qual es declarava incompatible amb el dret comunitari la decisió del Tribunal Suprem de limitar en el temps els efectes retroactius de la devolució de les quantitats cobrades de més en els casos de declarar abusives i nul·les les clàusules solc de les hipoteques, els bancs estaran obligats a retornar als seus clients tot el que s’ha cobrat en virtut d’aquestes clàusules.

EJ col·labora amb la Fundació “Banc d’Aliments”

divendres, 2 de desembre de 2016

Durant els dies 25 i 26 de novembre participem activament, com a voluntàries i mitjançant aportacions econòmiques, en la campanya solidària, impulsada pels Bancs d’Aliments de Catalunya. L’objectiu de la campanya es recollir aliments en els punts instal·lats en mercats i supermercats, per distribuir-los posteriorment entre els més necessitats.

img_20161125_210536

divendres, 7 d'octubre de 2016

El passat dia 2 d’octubre entrava en vigor la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LRJPAC). Aquesta Llei regula les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans i pretén implantar una Administració totalment electrònica, transparent i interconnectada, millorant l’agilitat dels procediments administratius i reduint els temps de tramitació.

Per primera vegada, la norma contempla que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les Administracions Públiques, per servir millor als principis d’eficàcia, eficiència, a l’estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans.

Supressió Taxes Judicials

divendres, 9 de setembre de 2016

Després de les vacances d’estiu, ja hem tornat a la feina amb molta energia i amb bones notícies.

Després de la sentència del Tribunal Constitucional del passat 21 de juliol, es declara que algunes taxes judicials són inconstitucionals i nul·les per la seva elevada quantia. En concret, s’anul·len les taxes fixades per a la interposició d’alguns recursos, així com totes les quotes variables per considerar-se que vulneren el dret a la tutela judicial efectiva, recollit en l’art. 24.1 de la nostra Constitució. Lamentablement, es mantenen les quotes fixes per a la interposició d’alguns procediments, entre d’altres, demanda de judici verbal, ordinari, monitori…

Esperem que aviat s’eliminin totes les taxes i amb això, fer un pas cap a endavant i així poder garantir els principis de justícia i igualtat, pròpies d’un Estat social i democràtic de Dret.

 

 

 

Vacatio blogis

divendres, 5 d'agost de 2016

Benvolguts lectors i subscriptors,

Va arribar Agost i, amb ell, les vacances. En el Blog de Estudi Jurídic Sánchez & De Canals també ens anem a prendre un descans estival, per això, durant aquest mes no publicarem nous posts.

No obstant això, seguirem amb atenció l’actualitat per continuar detectant i analitzant temes legals d’interès per a les empreses, que compartirem amb Vostès a la volta.

Desitgem que gaudeixin d’un merescut descans i ens acomiadem fins a setembre.

Felices vacances!!!

Assistència administradors a la junta

dilluns, 27 de juny de 2016

Recordi que la Llei de Societats de Capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d’assistir personalment a les juntes generals, no podent ésser representats per tercers. Un dels motius d’aquesta obligatorietat radica en el fet que és en la junta general on pot exercitar-se una de les facetes del dret d’informació dels socis, corresponent el seu compliment als administradors, per la qual cosa la seva inassistència pot impossibilitar l’exercici del dret d’informació en aquest acte.

Per tant, és important que s’asseguri que l’administrador (o tots els administradors si hi ha més d’un) vas agafar a la junta.

1 2 3 4 5 13