És temps de convocar juntes generals

dimecres, 11 de maig de 2016

El mes de maig és època en que la majoria de societats han de preparar la convocatòria de la seva Junta General de Socis i/o Accionistes amb l’objecte d’aprovar els comptes anuals de l’exercici 2015. Per tant, excepte que estiguem totalment segurs que assistirà el 100% del capital social i que els assistents decidiran per unanimitat celebrar la Junta amb caràcter Universal, la Junta haurà de convocar-se sempre formalment.

Recordi que entre la data de publicació de l’anunci de convocatòria i el dia previst per a la Junta ha d’existir el termini mínim d’1 mes per a les S.A i 15 dies per a les S.L, (excepte que els Estatus estableixin un termini superior) i que aquest començarà a computar-se des de l’endemà a la publicació de la convocatòria.

És molt important verificar que la convocatòria compleixi amb tots els requisits legals i estatuaris, ja que, en cas contrari, aquesta serà nul·la, comportant així, la nul·litat de la Junta i dels acords que s’adoptin

Recordatori de la presentació de Llibres

dilluns, 15 de febrer de 2016

Com ja els hem informem en altres ocasions, recordar-los que la presentació dels llibres comptables de la Societat, així com el d’Actes corresponents a l’exercici 2015 (i si escau, el Llibre Registro de Socis o d’Accions Nominatives en cas d’haver-se produït algun moviment en l’accionariat durant el citat exercici), hauran de presentar-se en el Registre Mercantil de manera telemàtica.

Recordatori reunions del consell d’administració

dijous, 31 de desembre de 2015

Com ja els informem en el seu moment, una de les novetats introduïdes en la Llei de Societats de Capital (LSC) per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, és l’obligació del consell d’administració de reunir-se, almenys, una vegada al trimestre amb la finalitat que mantingui una presència constant en la vida de la societat. (Anteriorment, només tenien obligació de reunir-se dins dels tres primers mesos des del tancament del exercici social per formular els comptes anuals de l’exercici anterior).

Per tant, els recordem que haurien de tenir present aquest canvi legal, i en conseqüència, comprovar que el Consell es reuneixi amb la periodicitat assenyalada.

Signatura conveni Iustime Protocol Familiar

dijous, 10 de desembre de 2015

El passat 20 de novembre de 2015, el grup Assessoria Financera (del que forma part ESTUDI JURIDIC SANCHEZ & ASSOCIATS S.L.P), va signar un acord de col·laboració amb la xarxa IUSTIME, mitjançant el qual, el grup Assessoria Financera, comptant amb una àmplia experiència en la matèria, ofereix la possibilitat a tots aquells membres de la xarxa, així com als clients dels mateixos, de convenir la confecció i implementació de protocols familiars atenent a les necessitats específiques de cada cas.

IMG_6185

Asseguri’s que no procedeixen al tancament registral de la fulla de la seva Societat per falta de dipòsit dels comptes anuals.

dilluns, 2 de novembre de 2015

Els informem que el 31 de desembre de cada any el Registre Mercantil procedeix a tancar d’ofici la “fulla registral” de totes aquelles Societats que, havent tancat el seu exercici social en data 31 de desembre de l’any anterior, no hagi dipositat els comptes anuals en la citada data. (En el supòsit que la data de tancament de l’exercici social no sigui el 31 de desembre, el tancament registral es produirà transcorregut un any des de la data del mateix). 

La conseqüència del citat tancament registral implica que no podrà inscriure’s cap acte de la Societat (excepte restringides excepcions legals) fins que s’hagi procedit al corresponent dipòsit. Per tant, si la seva societat no ha dipositat encara els comptes anuals, li recomanem que ho faci abans de finalitzar l’any.

Checklist de Riscos Legals: comprovi el nivel de compliment de la legalitat de la seva empresa

dijous, 1 d'octubre de 2015

La qualitat de la gestió empresarial no només està lligada a brillants resultats econòmics, sino al compliment del cada cop més gran i més complexe entorn legal de les activitats empresarials, que és una font de riscos gens menyspreable. Avui en dia el marc normatiu ha incrementat el seu abast i complexitat fins al punt que el seu eventual inciompliment és un factor de risca a considerar seriosament en qualsevol àmbit dels negocis.

A ESTUDI JURIDIC Sánchez & De Canals hem creat un Checklist de Riscos Legals, un qüestionari amb el que pretenem donar a les empreses una eina que els proporcioni un indicador ràpid del compliment de la legalitat, contrubuïnt així en la millora dels procesos de control intern. No dubti en preguntar-nos, segur que els hi serà d’utilitat.

La seva empresa ja ha formalitzat el contracte amb el conseller delegat?

dimarts , 1 de setembre de 2015

La Llei 31/2014 va establir com a requisit que a tota empresa en què existeixi o s’anomeni un conseller delegat o s’atribueixin funcions executives a qualsevol membre del Consell (sigui el que sigui el seu càrrec), serà necessari un contracte entre aquest i la Societat, que haurà de ser aprovat prèviament pel Consell amb el vot favorable de 2/3 dels seus membres (votació en què el conseller afectat no pot intervenir, ni tan sols assistir a la deliberació). El contracte aprovat ha de constar com a annex a l’acta de la sessió. Aquest contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions d’administradors aprovada per la Junta i el conseller no podrà percebre cap retribució per l’exercici de funcions executives, si les quantitats o conceptes no estan previstos en el contracte.

És de vital importància redactar el contracte, aprovar-lo i que consti en acta. Només així la seva Empresa complirà tots els requisits legals per a la remuneració de consellers delegats. A ESTUDI JURÍDIC Sánchez & De Canals estarem encantats d’assessorar-los.

El nostre article sobre devolució de la Plusvàlua Municipal, a “Difusión Jurídica”

dijous, 16 de juliol de 2015

L’article “La Plusvàlua Municipal en tela de judici”, escrit per la nostra sòcia Cristina de Canals, ha estat publicat per la prestigiosa revista Difusión Jurídica. El convidem a llegir-lo http://bit.ly/1K9uOaW  i restem, com sempre, a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte o consulta al respecte.

Juliol, mes de presentació dels comptes anuals

dijous, 2 de juliol de 2015

Els recordem que les empreses han de presentar els seus comptes anuals de l’exercici 2014 en el Registre Mercantil en el termini d’1 mes des de la data de la seva aprovació per la Junta General de Socis de la Societat. Atès que la gran majoria de les empreses celebren la Junta d’aprovació de comptes durant el mes de juny (normalment al voltant del dia 30), hauran de presentar els Comptes Anuals al Registre durant el mes de juliol. La manca de presentació d’aquests comptes comporta el tancament del full registral de la societat i, fins i tot, pot arribar a imposar-se una sanció. És important, doncs, efectuar puntualment aquest dipòsit.

 

Assistencia a la convenció europea d ’ADVOC, la xarxa internacional de bufets d’ advocats a la que pertanyem

divendres, 12 de juny de 2015

Els dies 14 a 17 de maig la nostra sòcia Gal.la Sánchez va acudir a la nostra cita anual amb ADVOC, en ocasió de la conferència europea, que aquest any va coincidir amb el 25 Aniversari de la xarxa ADVOC. La convenció es va celebrar a Brussel·les i allí es van reunir més de 100 advocats de tot el món, principalment de països europeus, però també vam comptar amb l’assistència dels membres de Moçambic, Índia, Xina, Japó i Israel, entre d’altres. La convenció va ser tot un èxit i vam tenir l’ocasió de conèixer nous professionals, comentar casos, retrobar-nos amb amics i, en general, estrènyer llaços amb advocats de tot el món, perquè quan els nostres clients els necessitin, puguem oferir-los un servei de qualitat i de la nostra plena confiança.

IMG_8678

1 2 3 4 5 6 13