28

DEC
2017

El compte de pagament bàsic

S’ha aprovat la norma que consagra el dret universal d’accés a un compte bancari bàsic, que obligarà a la banca a donar servei als clients mitjançant un compte de pagament bàsic. Així, la banca haurà de donar accés, a aquells clients en risc d’exclusió que el sol·licitin, a un compte amb serveis com la domiciliació de rebuts, ús de targetes o transferències, la comissió màxima de les quals la fixarà el Ministeri d’Economia. S’haurà de lliurar al client un informe sobre comissions i actualitzar-ho anualment. També es permet als consumidors la cancel·lació de comptes en 24 hores.

En el BOE del dia 25 de novembre s’ha publicat el Reial decret-llei 19/2017 de comptes de pagament bàsiques, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions, que va entrar en vigor el mateix dia, i que incorpora a la legislació espanyola una Directiva comunitària de 2014 sobre aquestes matèries. L’objectiu és millorar la inclusió financera i potenciar el mercat europeu. Per a això es garanteix el dret universal d’accés a un compte de pagament bàsic, es millora la transparència i la comparabilitat de les comissions aplicades als comptes de pagament, i s’agilita el trasllat de comptes de pagament.

La norma obligarà a la banca a donar servei als clients mitjançant un compte de pagament bàsic, evitant així que ciutadans d’escassos recursos o escassa rendibilitat per a les entitats siguin discriminats i quedin fos del sistema financer.

Nou producte bancari: Els comptes de pagament bàsics

El compte de pagament bàsic és un nou producte bancari creat per la Directiva europea, que estarà denominat en euros i que facilitarà l’accés a una sèrie de serveis com són l’obertura, utilització i tancament del compte, dipòsit de fons, retirada d’efectiu en l’entitat o en caixers, domiciliació de rebuts, ús de targetes de dèbit o prepagament i transferències. Aquests comptes tindran una comissió màxima que fixarà el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Denegacions

Les entitats de crèdit podran denegar l’accés als comptes de pagament bàsics en casos molt taxats. Per exemple, si el potencial client no aporta la informació requerida per l’entitat en funció del nivell de risc de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme segons el previst per la legislació nacional o si la seva obertura sigui contrària als interessos de la seguretat nacional o d’ordre públic. També es podrà denegar quan el client ja sigui titular d’un compte que permeti realitzar els mateixos serveis. El Ministeri d’Economia fixarà mitjançant ordre ministerial el límit màxim a aplicar en aquest tipus de comptes.

Trasllat i cancel·lació de comptes

Per a tots els comptes en general, s’estableix el dret al trasllat a una altra entitat o dins de la mateixa, obligació que afecta a tots els proveïdors de serveis de pagament, no solament a les entitats de crèdit. El trasllat s’efectuarà en període màxim de 13 dies. Els proveïdors de serveis de pagament podran denegar el trasllat del saldo d’un compte de pagament a aquells clients que tinguin obligacions pendents de càrrec en aquest compte.

També es permet als consumidors la cancel·lació de comptes en 24 hores. L’excepció és que l’usuari tingués contractat amb el proveïdor de serveis de pagaments altre producte o servei financer para la gestió del qual sigui necessari mantenir oberta un compte de pagament amb el proveïdor de serveis de pagament.

Comissions

Quant a les comissions i també aplicable a tots els comptes, la norma estableix que els proveïdors de serveis de pagament proporcionaran al client o potencial client un document informatiu de les comissions amb suficient antelació. A més, hauran de proporcionar-li cada any i gratuïtament, un estat de totes les comissions en què hagin incorregut per als serveis associats a un compte de pagament.

El Banc d’Espanya podrà establir els requisits que han de complir tots dos documents, que hauran de ser precisos, breus i amb una estructura clara. Disposarà d’un lloc web, d’accés gratuït, que permeti comparar les comissions que apliquen els proveïdors de serveis de pagament.

 

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Una cordial salutació,

Comments are closed.