01

MAR
2018

Legalització telemàtica del llibre d’actes i del llibre registre de socis / accions nominatives: fins al 30 d’abril

Benvolgut/a client/a:

Li recordem que d’acord amb la Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció general dels Registres i del Notariat (DGRN), sobre legalització de llibres dels empresaris, les Societats Mercantils tenen l’obligació de portar els llibres societaris, inclosos el Llibre d’Actes i el Llibre Registre de Socis (en cas de S.A., Llibre Registre d’Accions Nominatives), exclusivament en suport electrònic i la seva legalització de forma telemàtica. D’aquesta manera, desapareix la legalització d’aquests llibres amb caràcter previ a la seva utilització en format paper.

En el Llibre d’Actes hauran de transcriure’s totes les actes dels òrgans col·legiats de les societats mercantils, Actes de Junta General (mínim l’Acta de Junta General Ordinària d’aprovació de Comptes Anuals), i Actes del Consell d’Administració (mínim un acta al trimestre) en suport electrònic. La legalització d’aquest llibre haurà de realitzar-se tots els anys.

La legalització del Llibre Registre de Socis o del Llibre Registre d’Accions Nominatives solament serà obligatòria l’exercici en què s’hagi produït qualsevol alteració en la titularitat de les participacions o de les accions o s’haguessin constituït gravàmens sobre les mateixes.

Si l’exercici comptable es correspon amb l’any natural, del 01-01-2017 al 31-12-2017, és aquest cas, el termini per realitzar la legalització dels llibres comptables serà fins al 30 d’abril de 2018 en el Registre Mercantil competent.

Tots els llibres hauran d’emplenar-se en suport electrònic i hauran de ser enviats per via telemàtica, dins dels 4 mesos següents al tancament de l’exercici social.

Per tot això, li recomanem que revisi tota la documentació mercantil que hagi pogut generar aquest any 2017 per verificar si ha incorporat actes de juntes o hi ha algun canvi de socis. Li preguem ens facin arribar una còpia de cadascuna d’aquestes actes abans del dia 31 de març de 2018 per procedir, si escau, a confeccionar els “registres electrònics” necessaris per realitzar la legalització telemàtica de tota aquesta documentació. Recordi que totes aquestes actes han d’estar signades per tots els socis.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Comments are closed.