29

OCT
2018

Maternitat exempta IRPF

En una recent sentència de 3 d’octubre, dictada en recurs de cassació 4483/2017, el Tribunal Suprem es pronuncia i confirma que les prestacions concedides per l’Administració en cas de maternitat, adopció, acolliment o fill a càrrec estan exemptes d’IRPF, un criteri completament oposat al que venia aplicant Hisenda i que ha portat a la resolució del Suprem a favor de les prestacions per maternitat exemptes en la Renda.

El Suprem manté que la prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d’ingressos del treballador a conseqüència del permís de descans pel naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment, i durant aquest període el contracte de treball queda en suspès interrompent-se l’activitat laboral. En conseqüència, la prestació per maternitat pot incardinar-se en el supòsit previst en el paràgraf tercer de la lletra h de l’article 7 de la Llei d’IRPF, i per això cal establir com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF”

Però no solament les prestacions per maternitat concedides per les autonomies o administracions locals són rendes d’exemptes, tal com indica l’article 7.h) de la Llei d’IRPF, sinó que el Suprem estén aquest criteri a totes les Administracions, amb independència de la seva territorialitat.

Atenció:  L’exempció que s’estableix en la Llei de l’IRPF comprèn la prestació de maternitat, i no només les de naixement, part  múltiple,  adopció  i fill a càrrec,  doncs es refereix expressament  a la prestació  per  maternitat  i no sembla pretendre  que el seu abast es limiti a les concedides per les  comunitats  autònomes o entitats  locals,  sinó  que tracta d’establir  l’exempció de totes les prestacions  per  maternitat,  sense distinció  de l’òrgan públic del que es percebin.

Fi d’una polèmica:

Com ja els informem en el seu moment (Newsletter nº 26/2016, de 23 de novembre de 2016), el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va ser qui va iniciar la polèmica, declarant, en una decisió judicial de 6 de juliol de 2016 (i posteriorment, en un altre de 29 de juny 2017), que aquestes prestacions havien de quedar exemptes d’aquest impost. Com ja els advertíem en aquesta Newsletter, aquesta Sentències, si bé obrien la porta a reclamar la devolució d’IRPF de les prestacions per maternitat cobrades, no creaven jurisprudència. A més, els TSJ d’altres comunitats (Castella i Lleó i Andalusia, en concret) eren contràries a aquesta tesi. Va ser per això, precisament, que l’Advocat de l’Estat va recórrer al Tribunal Suprem perquè unifiqués doctrina, havent-hi aquest declarat l’exempció d’IRPF.

Devolució amb caràcter retroactiu de l’IRPF de la prestació per maternitat. Qui poden reclamar i com?

En general, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d’ingressos indeguts, amb interessos de demora, aquells contribuents que hagin tributat en la seva Renda per les prestacions per maternitat percebudes des de 2014 d’ara endavant (les que no estiguin prescrites pel termini de 4 anys). El termini per sol·licitar la de 2014 expiraria el 30 de juny de 2019.

És important aclarir que, si el nen o nena va néixer en l’últim trimestre de l’any, la prestació s’haurà cobrat en dos exercicis diferents i caldrà reclamar per cadascun d’ells.

Podran reclamar tant les mares com els pares que l’haguessin percebut, per haver-los cedit el període de gaudi la mare.

A més, els qui haguessin iniciat un procediment de reclamació, àdhuc havent rebut les prestacions de maternitat amb anterioritat a aquests exercicis, també es veuran beneficiats per la sentència, perquè el termini queda en suspens en haver començat el tràmit.

Per contra, no poden reclamar aquells la declaració dels quals de la renda hagi estat comprovada i modificada i hagin acceptat una autoliquidació ferma. Tampoc els qui hagin rebut una sentència o resolució administrativa ferma contra la devolució de l’IRPF.

L’Agència Tributària ja ha elaborat un primer esborrany per demanar la devolució de les prestacions d’IRPF per baixa maternal. No obstant això, aquest esborrany podria no ser el definitiu, ja que la seva publicació no és oficial encara. Els informarem tan aviat s’emeti el model definitiu. Amb aquest procediment, Hisenda tractarà que la informació “neixi creuada i els contribuents no hagin d’aportar justificants”.  Al final d’aquesta Newsletter trobaran l’esborrany de formulari.

Els qui siguin mares en 2018 ja no hauran de tributar per la prestació de maternitat percebi en aquest exercici a la seva declaració a presentar al juny de 2019, ja que la Seguretat Social ja ha anunciat que deixarà de retenir l’IRPF en les prestacions de maternitat que comencin a tramitar-se des del moment en què li sigui notificada la Sentència del Tribunal Suprem. Per la seva banda, l’Agència tributària ha manifestat que, a partir d’ara “prendrà en consideració” el criteri establert pel Suprem en la resolució de reclamacions. Aquest nou criteri s’aplicarà a l’hora de resoldre els procediments, reclamacions i recursos actualment en curs o que es presentin en el futur.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Comments are closed.