24

MAR
2021

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament. S’estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període en el qual no es reportaran interessos de demora.

El Reial decret – Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures urgents de suport a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la seva Disposició Addicional Quarta, ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos.

Com es recordarà, l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir, en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.
L’ajornament també s’aplicava als següents deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

– Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
– Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
– Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost de societats.

Era requisit necessari parar la concessió de l’ajornament ser una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

– Termini: 6 mesos.
– No meritament d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera del RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l’ajornament. Per a això deroga l’esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020 (disposició derogatòria única RDL 5/2021).

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Gal·la Sánchez Vendrell. Sòcia. Advocada

Comments are closed.