23

MAR
2021

Ajudes directes a autònoms i PIMES: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

El Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de noves ajudes per a empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d’empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d’almenys el 30%. L’assignació dels fons es realitzarà seguint com a criteris: l’impacte de la pandèmia en la riquesa de la CCAA, l’impacte de la crisi en la desocupació i l’impacte en la desocupació juvenil. Caldrà justificar el manteniment de l’activitat que dóna dret a les ajudes a 30 de juny de 2022. En cas contrari, haurà de retornar-les. Els destinataris d’aquestes ajudes hauran d’acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l’Annex I del RDL 5/2021.

En el BOE del dia 13 de març s’ha publicat un nou Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor, amb caràcter general, el mateix dia 13 de març de 2021, que, entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d’ajudes directes per a empreses i autònoms de 7.000 milions d’euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries.
La portaveu del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que “espera” que les empreses puguin rebre ja aquest estiu les ajudes incloses en el Reial Decret llei. Aquesta declaració suposa un alentiment, perquè l’Executiu es dóna encara un mes per a fer les transferències a les CCAA, i després aquestes administracions han de fer el repartiment i, fins i tot, modular els criteris del Govern. De moment, el RDL encara no ha estat aprovat pel Congrés dels Diputats, si bé s’espera que s’aprovi en els pròxims dies.

Qui pot accedir a aquestes ajudes?
Les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d’establiment permanent.
En concret, els beneficiats són les empreses i autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats establerts en el Reial Decret llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l’hostaleria, comerç a l’engròs i minorista; sectors auxiliars al transport; manteniment aeronàutic, i activitats relaciones amb la cultura i les activitats esportives.
Ha d’estar inclosa la seva activitat en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l’annex I del RDL5/2021, en el moment de la seva entrada en vigor. Veure quadre:

Destinataris de les ajudes:

CNAE-2009 Descripció activitat
0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de cafè, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d’articles de pelleteria.
1439 Confecció d’altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d’explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l’engròs de begudes.
4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria.
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l’engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris.
4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.
4644 Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.
4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes.
9311 Gestió d’instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.

Quines són les ajudes?
Aquesta línia constarà de dos compartiments: un de 5.000 milions, que es destinarà al conjunt de comunitats autònomes, excepte Illes Balears i Canàries. L’assignació dels fons es realitzarà seguint com a criteris: l’impacte de la pandèmia en la riquesa de la CCAA, l’impacte de la crisi en la desocupació i l’impacte en la desocupació juvenil.
Caldrà justificar el manteniment de l’activitat que dóna dret a les ajudes a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s’hauran de retornar.
Els destinataris d’aquestes ajudes hauran d’acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l’Annex I (veure quadre anterior).
Estimació objectiva:
També podran fer-ho, a través de la seva declaració, els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) adscrits a algun dels 114 sectors definits en l’Annex del Reial Decret llei.
Grups consolidats:
En el cas de grups consolidats que tributin en l’Impost de societats en el règim de tributació consolidada, s’entendrà com a destinatari a l’efecte del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren, per la qual cosa el volum d’operacions a considerar per a determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Qui no pot sol·licitar les ajudes?
Queden fora de les ajudes els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que no compleixin els requisits establerts esmentats i que en la declaració impositiva corresponent de 2019 hagin declarat en IRPF un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hi ha aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat la base imposable del IS o del IRNR, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
Aquesta informació serà facilitada per l’Administració Tributària corresponent, a petició de les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.
S’exigirà que els que rebin ajudes no tinguin deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. A més, les empreses no podran repartir dividends, ni augmentar el sou dels seus directius durant els dos anys posteriors a rebre les ajudes.
Els sol·licitants no han d’haver estat condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
No han d’haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració en haver estat declarats amb fermesa culpables.
A més, hauran de trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques i al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
No han d’haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
No hauran de ser residents en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
Quins criteris s’aplicaran?
Les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla seran les encarregades d’establir els criteris per a les ajudes per destinatari, de manera que no se superin els següents límits màxims:
a) 3.000 € quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
S’estableix que l’ajuda no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s’aplicaran al grup en el seu conjunt. Balears i Canàries podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i límits màxims de les ajudes.
b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d’operacions dels quals anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà:
• D’una part, el 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
• D’altra banda, el 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
Exemple:
• VOLUM 2019: 100.000€
• VOLUM 2020: 50.000€
• CAIDA SUPERIOR Al 30%? = SI
• AJUDA= 40% SOBRE 35.000 = 14.000€

Determinació de les condicions
Les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla determinaran els paràmetres a aplicar per als supòsits d’altes o empreses creades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, d’empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i d’empresaris o professionals que hagin estat d’alta durant un període inferior a l’any en l’exercici 2019.
L’Ordre del Ministeri d’Hisenda de desenvolupament del Reial Decret llei establirà el criteri de distribució de la caiguda de l’activitat.
Respecte als terminis, segons va assegurar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en un mes i deu dies aproximadament es formalitzarà aquesta Ordre de repartiment a les comunitats i estaran signats els convenis. Aquestes ja tenen tots els instruments necessaris per a realitzar la distribució, la qual cosa farà que el repartiment sigui més senzill.
Quan es tracti d’empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d’euros i no apliquin el règim de grups en l’Impost de societats solament podran concórrer a la convocatòria realitzada per la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, les Ciutats de Ceuta i Melilla, en la qual se situï el seu domicili fiscal.
Els grups i els empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en 2020 hagi estat superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una Ciutat Autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.

Justificació de la concessió
En el primer trimestre de 2022, les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla remetran al Ministeri d’Hisenda un estat d’execució de l’exercici, indicant les quanties totals de compromisos de crèdits, obligacions reconegudes i pagaments realitzats l’any.

Haurem d’esperar que el congrés dels Diputats aprovi el reial decret llei ja publicat en el BOE i que, en el termini d’un mes, les Comunitats Autònomes comencin a fer les convocatòries d’aquestes ajudes, modulant, en el seu cas, els criteris per a l’accés a les mateixes ja contemplats pel reial decret llei.
Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
Una cordial salutació,

Gal·la Sánchez Vendrell. Sòcia. Advocada

Comments are closed.