18

SEP
2019

El tancament registral de les societats mercantils

Estimats clients, amics i col·laboradors,

 El present article tracta sobre el tancament de la fulla registral titularitat d’una societat en el Registre Mercantil, analitzant el tema i la seva normativa aplicable des de diferents perspectives: concepte, causes que ho provoquen, conseqüències i sancions, així com possibles solucions per a resoldre-ho.

 1.QUÈ ÉS EL TANCAMENT DE LA FULLA REGISTRAL?

En primer lloc, hem de tenir en compte que el Registre Mercantil funciona mitjançant el sistema de “fulla personal”, tal com s’indica en l’art. 3 del Reglament del Registre Mercantil (d’ara endavant, “RRM”). Això vol dir que, en el moment en què un subjecte (persona jurídica) realitza la seva primera inscripció en el Registre Mercantil, s’obre una fulla numerada al seu nom i a partir d’aquest moment, serà en aquesta fulla en la qual es practicaran tots els seients posteriors relatius a aquest subjecte en concret. En aquest sentit i en línia amb l’anterior, quan es produeix el tancament de la fulla registral d’una persona jurídica, això implica la impossibilitat general de continuar inscrivint actes en la fulla registral d’aquesta persona jurídica (encara que s’autoritza la inscripció d’alguns que enumera el RRM, com es comentarà més endavant).

 2.TIPUS DE TANCAMENT DE LA FULLA REGISTRAL

Segons la causa de tancament de la fulla registral

 

Existeixen diversos motius que provoquen el tancament de la fulla registral, entre els quals destaquen els següents:

i.Manca de dipòsit dels comptes anuals.

ii.Manca d’adaptació d’estatuts en les societats anònimes.

iii.Impagament d’impostos estatals.

iv.Liquidació i posterior dissolució de la societat.

Segons les conseqüències jurídiques del tancament de la fulla registral

 (i)Parcial: en aquest supòsit, i encara que la fulla registral de la societat està tancada, cal practicar la inscripció únicament de certs actes jurídics enumerats de forma concreta en el RRM, com els relacionats amb el cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors i a la revocació o renúncia de poders, entre altres. Es produeix com a conseqüència de la falta de dipòsit dels comptes anuals de la societat durant el termini legalment establert (art. 378 RRM).

(ii)Total: en aquest cas, no cal practicar cap inscripció mentre no se solucioni la situació que va donar lloc al tancament de la fulla registral, i per tant els seus efectes són considerats plens. Es produeix pels següents motius:

-Quan es redueix el capital social d’una societat a una xifra inferior al mínim legalment establert.

-Com a conseqüència de la inscripció de la sentència que ordeni a una societat o entitat inscrita el canvi de denominació.

Aquest tipus de tancament durarà, en el primer supòsit fins que s’inscrigui l’escriptura d’augment de capital fins a la quantitat necessària i, en el segon supòsit, fins avui en la qual s’inscrigui la nova denominació social de la societat afectada.

Tipus de tancament de la fulla registral segons la seva durada

(i) Provisional: en aquest supòsit, el tancament de la fulla registral és reversible, i per tant hi ha la possibilitat de reobrir la fulla registral, previ compliment d’una sèrie de requisits que es preveuen a aquest efecte en la normativa aplicable. El tancament de la fulla registral serà provisional en tots els supòsits, excepte en el qual es produeixi com a conseqüència de la dissolució de la societat afectada, al qual ens referirem en l’apartat següent.

(ii) Definitiu: en aquest supòsit no cap, amb caràcter general, reobrir la fulla registral de la societat afectada. Es produeix com a conseqüència de la liquidació i posterior dissolució de la societat, regulada pel RRM (art. 243 i ss).

3.EL SUPÒSIT DE TANCAMENT DE LA FULLA REGISTRAL PER IMPAGAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS O BAIXA EN L’ÍNDEX D’ENTITATS

Segons l’art. 118 de la Llei de l’Impost de societats (d’ara endavant, “TRLIS”): “En cada Delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària es portarà un índex d’entitats en el qual s’inscriuran les que tinguin el seu domicili fiscal dins del seu àmbit territorial”.

En el moment en què el pagament dels impostos corresponents a una societat es declari fallit (és a dir, quan no s’hagi fet front al pagament dels impostos estatals o autonòmics corresponents) o, quan l’entitat no hagi presentat declaració corresponent a l’Impost de Societats durant tres períodes impositius consecutius, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, prèvia audiència dels interessats, dictarà acord de baixa provisional que notificarà al Registre Mercantil (art. 119 de la TRLIS).

En aquest moment, el Registrador Mercantil competent procedirà al tancament provisional de la fulla mitjançant la incorporació d’una nota marginal en la fulla registral de la societat afectada. En aquest cas, tal com esmenta de forma expressa l’art. 96 del RRM: “Practicat en la fulla registral el tancament a què es refereixen els arts. 276 i 277 del Reglament de l’Impost de Societats, només podran estendre’s els seients ordenats per l’autoritat judicial o aquells que hagin de contenir els actes que siguin pressupost necessari per a la reobertura de la fulla, així com els relatius al dipòsit dels comptes anuals”.

És a dir, una vegada tancada la fulla registral per baixa en l’índex d’Entitats, únicament podran inscriure’s els actes necessaris per a la reobertura de la fulla i els de dipòsit de comptes anuals, quedant prohibida la inscripció de qualsevol acte jurídic diferent dels anteriors.

4.EL SUPÒSIT DE TANCAMENT DE LA FULLA REGISTRAL PER FALTA DE DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS

El tancament registral en aquest cas es deriva del que es disposa en l’art. 282 de la Llei de Societats de Capital (d’ara endavant, “LSC”) i l’art. 378 del RRM: “L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins del termini establert, els documents a què es refereix aquest capítol donarà lloc al fet que no s’inscrigui en el Registre Mercantil document algun referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi”.

Aquest supòsit té lloc quan no es dipositen els comptes anuals d’una societat en el període d’un any posterior a la data de tancament de l’exercici social. Ens trobem en aquest cas davant un tancament parcial, és a dir, que no es limita totalment la inscripció d’actes jurídics en la fulla registral, ja que poden inscriure’s els següents actes i documents jurídics: “títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als seients ordenats per l’autoritat judicial o administrativa”.

D’altra banda, hem de tenir en compte que no totes les situacions de falta de dipòsit de comptes anuals donen lloc al tancament de la fulla registral. Així, quan aquesta es produeixi com a conseqüència de la falta d’aprovació dels comptes anuals en la junta general de la societat, no procedirà el tancament de la fulla registral. En aquest últim cas, serà precisa l’acreditació de la falta d’aprovació dels comptes anuals mitjançant certificació de l’òrgan d’administració de l’entitat amb signatures legitimades, indicant la causa de la falta d’aprovació o mitjançant còpia autoritzada de l’acta notarial de la junta general en la qual consti la no aprovació d’aquests comptes anuals. La permanència d’aquesta situació ha de justificar-se cada sis mesos.

5.CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DEL TANCAMENT DE LA FULLA REGISTRAL I POSSIBLES SANCIONS


A més de la conseqüència general consistent en la impossibilitat d’inscriure actes en la fulla registral de la societat afectada pel tancament, existeixen altres conseqüències jurídiques rellevants que han de ser tingudes en compte:

-Responsabilitat de l’administrador

En primer lloc, ha de tenir-se en compte que el tancament de la fulla registral per falta de dipòsit dels comptes anuals pot ser utilitzat com una eina per a incoar una acció de responsabilitat dirigida cap a la figura de l’administrador de la societat.
En aquest sentit, la Sala 1a del Tribunal Suprem, en les seves sentències de 26 d’abril de 2005 i 20 de juny de 2005, ha establert que la falta de presentació de comptes anuals en el Registre Mercantil només pot servir com a base per a una acció individual de responsabilitat contra l’administrador, si està connectada amb el mal que al·lega el demandant.

En línia amb la línia jurisprudencial iniciada pel Tribunal Suprem l’any 2005, en 2018, la Secció núm. 28 de l’Audiència Provincial de Madrid, en la seva sentència núm. 411/2018, de 13 de juliol de 2018, va concloure que “l’incompliment d’una obligació social, com ho és la de dipositar els comptes, no podria ser, per si mateix, una dada determinant de la responsabilitat de l’administrador (…)”. No obstant això, a continuació la mateixa sentència reconeix igualment que: “La falta de dipòsit dels comptes pot constituir un valuós indici que, en conjunció amb uns altres, pot arribar a tenir transcendència en l’exigència de responsabilitat (…) la qual cosa no és incompatible amb que li estiguem negant la condició de motiu directe per a sustentar l’exigència de responsabilitat civil indemnitzadora”

-Règim sancionador

En segon lloc, i tal com s’estableix en la Llei de Societats de Capital, el tancament de la fulla registral pot reportar una sanció administrativa, això és, una multa, imposada per l’Institut Nacional de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (“ICAC”). Aquesta multa pot imposar-se en una forqueta entre 1.200 i 60.000 euros (segons la grandària de la societat afectada), encara que la xifra podria elevar-se fins als 300.000 euros en el cas que el volum de facturació de la societat sigui superior als 6.000.000 euros anuals.

 

6.MECANISMES DE REOBERTURA DE LA FULLA REGISTRAL

Baixa en l’Índex d’Entitats (falta de pagament d’impostos)

Per a reobrir la fulla registral, en primer lloc, haurà de liquidar-se el deute corresponent amb l’Agència Tributària i, a més, haurà de presentar-se un escrit dirigit a l’Agència Tributària en la qual se sol·liciti l’alta en l’Índex d’Entitats. Una vegada s’hagi realitzat aquest tràmit, l’Agència Tributària notificarà al Registre Mercantil tal circumstància i el Registrador Mercantil competent procedirà a la reobertura de la fulla registral.

-Falta de dipòsit de comptes anuals

En aquest cas, es produirà la reobertura de la fulla registral una vegada dipositades en el Registre Mercantil els comptes anuals relatius als tres últims exercicis de la societat afectada. La necessitat de dipositar els comptes anuals dels tres últims exercicis s’esmenta de forma expressa en la Resolució de 23 de novembre de 2016, de la Direcció General dels Registres i del Notariat que estableix que: “Per a reobrir la fulla registral i poder inscriure els documents que es presentin, serà necessari dipositar els tres últims exercicis“.
A més, cal destacar que, conforme al criteri de la Direcció General dels Registres i del Notariat, no serà suficient amb la mera realització del dipòsit dels comptes anuals, sinó que s’exigirà també que el mateix sigui correcte.

Com han pogut comprovar, el tancament de la fulla registral té diferents causes i les seves conseqüències jurídiques varien depenent d’elles. En tot cas, existeixen mecanismes legals per a resoldre el tancament de la fulla registral. No ha d’oblidar-se que el tancament de la fulla registral, a més de tenir com a principal conseqüència la impossibilitat d’inscriure actes relacionats amb la societat afectada, pot implicar un altre tipus de conseqüències per a aquesta, incloses sancions previstes en la Llei de Societats de Capital.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional en cas de qualsevol dubte o aclariment.

Una cordial salutació,

Comments are closed.