12

MAR
2019

El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Dates que no ha d’oblidar

La legalització dels llibres comptables ha de realitzar-se com a màxim els quatre mesos següents al tancament de l’exercici, per la qual cosa la data límit serà el 30 d’abril.

Els comptes anuals hauran de ser aprovades per la junta general ordinària, que ha de ser prèviament convocada a aquest efecte, per a reunir-se dins dels 6 primers mesos de l’exercici, per a, si escau, aprovar la gestió social, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Una vegada aprovades, els comptes anuals es presentaran per al seu dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, en el termini d’1 mes des de la seva aprovació. El termini d’1 mes es compta de data a data, és a dir, si s’aproven el dia 30 de juny, es dipositen el 30 de juliol.

 Legalització fora de termini

1.Llibres comptables

En el cas que la legalització se sol·licités fora del termini legal, el registrador el farà constar així en la diligència del llibre i en el seient corresponent del llibre fitxer de legalitzacions.

No obstant això, la no legalització dels llibres comptables no porta amb si sancions, per la qual cosa tret que els llibres siguin requerits per alguna part interessada en algun plet, la seva no legalització pot no portar conseqüències per a l’empresa. No obstant això, com és una obligació mercantil, és aconsellable complir amb la normativa i conducta a la seva legalització.

2.Comptes anuals

Si són aprovades en primera convocatòria, es dipositaran en el Registre Mercantil, però si no són aprovades els administradors elaboraran altres comptes anuals amb els ajustos oportuns per a la seva aprovació.

En el cas que no existeixi aprovació, si els comptes anuals no s’haguessin dipositat per no estar aprovades per la junta general, no procedirà el tancament registral ni la responsabilitat dels administradors derivada d’aquest fet sempre que s’acrediti aquesta circumstància mitjançant certificació de l’òrgan d’administració amb signatures legitimades o per mitjà de l’acta notarial de la junta general en la qual consti la no aprovació.

En qualsevol cas, la no aprovació dels comptes anuals posa en una situació difícil a l’administrador, ja que si no aconsegueix que els comptes siguin aprovats, hauria de renunciar al càrrec.

 

Dipòsit de comptes anuals

Si transcorre un any des de la data del tancament de l’exercici sense que s’hagin presentat els comptes per al seu dipòsit, el registre mercantil procedirà al tancament provisional de la fulla registral, amb el que no es podrà inscriure cap document en el registre, excepte els títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, la revocació o renúncia de poders, la dissolució de la societat, el nomenament de liquidadors i els seients ordenats per l’autoritat judicial o administrativa

La falta de presentació dels comptes anuals pot ser sancionada amb multes que poden oscil·lar entre els 1.200 i els 60.000 euros, i al no existir constància de balanços, es calcularà en funció del capital social inscrit. Si la societat o grup de societats té un volum de facturació anual superior a 6.000.000 d’euros el límit de la multa per a cada any de retard es pot elevar a 300.000 euros

 

Responsabilitat de l’administrador

La no presentació dels comptes suposa que l’administrador no ha actuat amb la deguda diligència d’un ordenat empresari i, en conseqüència, si s’origina un mal a la societat, podria tant la pròpia societat com els socis o un tercer reclamar els danys causats a la societat per aquest.

Si la societat es troba en una situació d’insolvència, la falta de diligència en l’actuació de l’empresari en la no presentació dels comptes pot suposar que aquest hagi de respondre pels deutes de la societat, ja que la Llei concursal estableix com un supòsit de concurs culpable la no formulació dels comptes anuals, no sotmetre-les a auditoria si estigués obligat, o la falta de dipòsit d’aquestes en el Registre Mercantil en algun dels tres últims exercicis anteriors a la declaració de concurs.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional en cas de qualsevol dubte o aclariment.

Una cordial salutació,

Madeha El Harrak Regrag. Advocada.

Comments are closed.