16

JUL
2021

El teletreball es regula per Llei i s’aprofita per a pujar les sancions laborals en un 20%

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat la seva tramitació parlamentària mitjançant l’aprovació de la Llei 10/2021 de treball a distància, publicada en el BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei no introdueix novetats significatives respecte de la regulació inicial. Si és novetat, en canvi, que el legislador ha aprofitat aquesta Llei per a actualitzar els imports de les sancions laborals previstes, amb caràcter general, en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.

La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat la seva tramitació parlamentària mitjançant l’aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada en el BOE del dia 10 de juliol.
La nova Llei no introdueix novetats significatives respecte de la regulació inicial, introdueix canvis «mínims» en els àmbits de la igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació en el treball a distància dels treballadors amb discapacitat; dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines; avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva; i, en les facultats de control empresarial.
Si és novetat, en canvi, que el legislador ha aprofitat aquesta Llei per a actualitzar els imports de les sancions laborals previstes, amb caràcter general, en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LLISOS).
La nova Llei entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir l’11 de juliol de 2021, excepte les modificacions de les sancions econòmiques en l’ordre social, que entraran en vigor l’1 d’octubre de 2021.

Canvis en la regulació del teletreball

Al costat de la regulació ja existent del treball a distància, les modificacions, més enllà de les referències fetes ara a la «Llei» i de les corresponents adequacions normatives, giren entorn dels següents aspectes:
• S’estableix l’obligació de les empreses d’evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, dels treballadors que presten serveis a distància, no sols per raó de sexe, sinó també per edat, antiguitat, grup professional o discapacitat. En aquest sentit, hauran d’assegurar la igualtat de tracte i la prestació de suports, així com realitzar els ajustos raonables que resultin procedents.
• En el cas de treballadors amb discapacitat, l’empresa assegurarà que els mitjans, equips i eines per al treball a distància (inclosos els digitals) siguin universalment accessibles per a evitar qualsevol exclusió per aquesta causa.
• L’avaluació de riscos del lloc de treball a distància haurà de tenir en compte també l’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu.
• En el treball a distància, el domicili de referència a l’efecte de considerar l’Autoritat Laboral competent i els serveis i programes públics de foment de l’ocupació aplicables, serà aquell que figuri com a tal en el contracte de treball i, en defecte d’això, el domicili de l’empresa o del centre o lloc físic de treball.

Atenció: Continua sense regular-se de manera concreta l’abonament i compensació de despeses o la finalització del teletreball vinculat al COVID-19.

S’incrementa l’import de les sancions de la LLISOS

La Llei actualitza els imports de les sancions laborals previstes, amb caràcter general, en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LLISOS), que no havien estat objecte de revaloració des de l’any 2000, en una proporció gairebé lineal i que s’aproxima a un increment general del 20%.
Aquestes noves quanties entraran en vigor l’1 d’octubre de 2021, però haurà de tenir-se en compte que les infraccions comeses abans d’aquesta data se sancionaran conforme a les quanties sancionadores vigents fins llavors.
A tall d’exemple, la quantia de les sancions per infraccions greus en matèria de relacions laborals i ocupació en el seu grau màxim es fixa en 7.500 euros (anteriorment 6.250 euros), mentre que les molt greus en el grau màxim augmenten de 187.500 a 225.018 euros. D’altra banda, la quantia de les sancions en matèria de prevenció de riscos laborals se sancionarà, en el seu grau màxim, fins a 983.736 euros (anteriorment 819.780 euros).
• S’especifica que es considerarà Infracció greu en matèria de relacions laborals, el «no formalitzar per escrit el contracte de treball, quan aquest requisit sigui exigible o l’hagi sol·licitat la persona treballadora, o no formalitzar l’acord de treball a distància en els termes i amb els requisits legalment previstos.»
• Infraccions en matèria de relacions laborals i ocupació. Després de l’increment del 20% de les quanties de les sancions previstes en l’article 40 LLISOS, seran castigades les infraccions lleus, en el seu grau mínim, amb multes de 70 a 150 euros; en el seu grau mitjà, de 151 a 370 euros; i en el seu grau màxim, de 371 a 750 euros. Respecte de les infraccions greus: multa, en el seu grau mínim, de 751 a 1.500 euros, en el seu grau mitjà de 1.501 a 3.750 euros; i en el seu grau màxim de 3.751 a 7.500 euros. Les molt greus seran castigades amb multa, en el seu grau mínim, de 7.501 a 30.000 euros; en el seu grau mitjà de 30.001 a 120.005 euros; i en el seu grau màxim de 120.006 euros a 225.018 euros (art. 40.1 LLISOS).
• Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals. Les noves sancions són les següents: les infraccions lleus es castigaran, en el seu grau mínim, amb multa de 45 a 485 euros; en el seu grau mitjà, de 486 a 975 euros; i en el seu grau màxim, de 976 a 2.450 euros. Les greus amb multa, en el seu grau mínim, de 2.451 a 9.830 euros; en el seu grau mitjà, de 9.831 a 24.585 euros; i en el seu grau màxim, de 24.586 a 49.180 euros. I les molt greus amb multa, en el seu grau mínim, de 49.181 a 196.745 euros; en el seu grau mitjà, de 196.746 a 491.865 euros; i en el seu grau màxim, de 491.866 a 983.736 euros.
Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
Una cordial salutació,
ASESORIA FINANCERA, S.A.

Comments are closed.