Grup Asesoria Financiera us desitja un Bon Nadal!

dimecres, 23 de desembre de 2020

La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Ja no fa falta la Postil·la de la Haia (segell d’autenticitat) per a legalitzar documents públics entre països membres de l’EU

dimecres, 6 de març de 2019

Des del dia 16.02.2019 el Reglament 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell, es troba en vigor per a reconèixer documents públics, la qual cosa significa que la burocràcia s’agilita al no ser necessari “postil·lar-los”. Tampoc s’exigirà una traducció jurada dels documents públics emesos per un país membre de la Unió Europea.

En els casos en els quals es dubti de l’autenticitat d’un certificat de naixement, l’Organisme pot comprovar-lo a través de la plataforma informàtica *IMI (Sistema d’Informació del Mercat Interior). Els documents que es troben dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament són els diplomàtics i consulars, les actes notarials, documents judicials i els certificats oficials sobre documents privats. Ara bé, cal deixar clar que només estem parlant que aquests documents siguin autèntics o no, una altra cosa ben diferent és el reconèixer els efectes jurídics dins d’Espanya.

D’aquesta forma Espanya no podrà demanar la postil·la sobre documents que versin sobre aquestes matèries.

– la nacionalitat;

– el domicili o la residència;

– el nom;

– el divorci, la separació judicial o l’anul·lació del matrimoni;

– l’absència d’antecedents penals;

– el naixement;

– la filiació;

– el fet que una persona està viva;

– la defunció;

– el matrimoni (inclosos la capacitat per a contreure matrimoni i l’estat civil);

– la unió de fet registrada (incloses la capacitat per a registrar-se com a membre d’una unió de fet i la condició de membre d’una unió de fet registrada);

– la cancel·lació del registre d’una unió de fet, la divorcio judicial o l’anul·lació d’una unió de fet registrada;

– l’adopció;

– el dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals i en les eleccions al Parlament Europeu.

És necessari aportar el certificat bancari per a constituir una SL?

divendres, 15 de febrer de 2019

La Llei 11/2018 pel qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de Societats de Capital i Auditories de Comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual, amb efectes des del 30 de desembre de 2018, els socis poden optar per no presentar el certificat bancari per a constituir una SL, relativa a l’acreditació de la realitat de les aportacions en una societat limitada (SL), la qual cosa accelera el procés de constitució.
D’aquesta manera, no serà necessari acreditar la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats de responsabilitat limitada si els fundadors manifesten en l’escriptura que respondran solidàriament enfront de la societat i enfront dels creditors socials de la realitat de les mateixes (no s’aplica a les ampliacions de capital).

Els lloguers tornen a ser d’un màxim de tres anys i no hi ha límits per a les fiances

dilluns, 11 de febrer de 2019

A partir del 22 de gener de 2019 es deixa sense efecte el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, al no haver estat convalidat pel Congrés dels Diputats. Això suposa que la pròrroga obligatòria dels lloguers tornarà a ser de tres anys, i no de cinc com es fixava en aquest Decret. A més, no hi haurà límit per a les fiances que pot demanar el propietari (anteriorment era de, màxim, dues mensualitats).

Els contractes signats entre el 18 de desembre i el 22 de gener, això és, segons el Reial Decret-Llei 21/2018, estan subjectes al règim especial fixat per aquest Reial decret, mentre que els anteriors i posteriors a aquestes dates, mentre no es dicti una nova regulació, es regiran pel que s’estableix en la Llei 29/1994, de 24 de novembre d’arrendaments urbans (LAU).

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx per qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema.

El TC declara inconstitucional i nul·la la creació del registre electrònic de voluntats anticipades de Catalunya

divendres, 1 de febrer de 2019

El Ple del Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nul l’art. 10 de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2017, que introdueix la disposició addicional tercera del llibre IV del Codi Civil de Catalunya, per la qual es crea i regula el Registre electrònic de voluntats digitals. La sentència assenyala que “es tracta d’un registre jurídic de dret privat que només pot ser establert per l’Estat, a l’empara de la seva competència exclusiva en matèria d’ordenació dels registres i instruments públics (art. 149.1.8 de la Constitució)”.

El Tribunal subratlla que “la normativa impugnada excedeix de la competència merament executiva que la Comunitat Autònoma ostenta (art. 147 EAC) en relació amb els registres públics de dret privat a què es refereix l’art. 149.1.8 de la Constitució”. En conseqüència, “la seva ordenació és competència exclusiva de l’Estat”.

És Obligatòria l’assistència dels administradors a la Junta General?

dilluns, 29 d'octubre de 2018

La Llei de Societats de Capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d’assistir a les juntes generals, sense establir quines serien les conseqüències de la seva falta d’assistència.

El Tribunal Suprem rebutja (per exemple, en la seva sentència de 19 d’abril de 2016) la possibilitat que els administradors puguin ser representats vàlidament per altres persones en la seva condició de tals (sí podrien ser representats, si escau com a socis), perquè l’assistència dels administradors a les juntes forma part de les competències orgàniques, que no són delegables.

Per tant, és important que s’asseguri que l’administrador (o tots els administradors si hi ha més d’un) assisteix a la junta.  L’administrador està obligat a assistir a les juntes i ha de fer-ho personalment, no podent ser representat per un tercer.

El TS considera que, quan com a conseqüència de l’absència de tots els administradors, quedi completament vulnerat el dret d’informació dels socis (aspecte fàctic a enjudiciar cas per cas), llavors sí cal declarar la nul·litat de la junta.

Ja hem tornat!

dimarts , 4 de setembre de 2018

Després de les nostres merescudes vacances estiuenques, ja estem aquí per informar-vos de totes les novetats jurídiques.

Una d’elles és la que realitza el Registre Civil que acosta al ciutadà la informació sobre el seu estat civil i la gestió dels seus certificats. A partir d’ara el ciutadà que necessiti un certificat referent al seu estat civil podrà obtenir-ho en qualsevol Registre Civil informatitzat, sense haver de desplaçar-se a l’oficina en la qual consti físicament la inscripció. És una de les novetats de la instrucció dictada per la Direcció general dels Registres i del Notariat per avançar en la digitalització dels Registres Civils, facilitar l’auxili entre oficines i millorar l’atenció al ciutadà.

Aquest nou servei ha requerit l’adaptació de l’aplicació informàtica INFOREG per possibilitar als funcionaris competents que puguin certificar qualsevol fet registral que estigui accessible per mitjans electrònics independentment del seu lloc d’inscripció. També està ja en marxa una nova funcionalitat a la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia que proporciona al ciutadà una eina de cerca de les seves inscripcions i dades registrals més rellevants amb valor merament informatiu. A més es facilita a l’usuari localitzar el tràmit de certificació a través dels serveis ja implantats a la Seu. L’accés es realitza mitjançant clau electrònica i es podrà obtenir una nota simple informativa de les dades registrals a qui així ho sol·liciti. Aquest nou servei s’alimenta de les dades procedents del Registre Civil recollits per l’Institut Nacional d’Estadística per a totes les oficines, estiguin o no informatitzades, des de 1996.

Vacatio blogis

dilluns, 30 de juliol de 2018

Amb l’inici de les vacances, en Estudi Jurídic Sánchez & Associats ens prenem uns dies de descans per renovar energies i gaudir d’aquest període aprofitant-ho al màxim.

Us desitgem a tots unes felices vacances i que gaudiu d’un merescut descans!

El 30 de juliol de 2018 finalitza el termini per presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil

dimecres, 11 de juliol de 2018

Els recordem que el termini màxim per a la presentació dels comptes anuals en el Registre Mercantil acaba el proper dia 30 de juliol.

Per a totes aquelles societats les quals el tancament de l’exercici social coincideix amb l’any natural (31 de desembre), el termini per a la formulació dels Comptes Anuals pels administradors de les societats, corresponents a l’exercici social tancat a 31 de desembre de 2017, va finalitzar el passat dia 31 de març de 2018, i el termini per a l’aprovació d’aquells Comptes Anuals per la Junta General de Socis/Accionistes de les mateixes va finalitzar el passat 30 de juny de 2018. Per això, en el mes següent a la celebració de la Junta General les societats hauran d’haver dipositat els Comptes Anuals 2017 en el Registre Mercantil (com a màxim el 30 de juliol).

La Llei de Societats de Capital estableix que la responsabilitat de dipositar els comptes anuals recau en els administradors. El seu incompliment donaria lloc a la imposició d’importants sancions a la societat i al tancament registral de la mateixa, la qual cosa impediria la inscripció d’actes i documents de la societat.

1 2 3 13