El proper 30 d’abril 2018 finalitza el termini de presentació telemàtica dels Llibres Mercantils.

dilluns, 9 d'abril de 2018

El proper 30 d’Abril finalitza el termini per legalitzar els Llibres d’Actes i el Llibre de Registre de Socis i Accions Nominatives per a aquelles societats l’exercici de les quals es tanqui el 31 de desembre de 2017. Des del nostre despatx ens encarreguem d’atendre qualsevol consulta sobre aquest tema i de tramitar la legalització telemàtica dels llibres d’actes i de socis.

De conformitat a l’art. 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, “tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris (…), inclosos els llibres d’actes de juntes i altres òrgans col·legiats, o els llibres registres de socis i d’accions nominatives, es legalitzaran telemàticament en el Registre Mercantil després del seu emplenament en suport electrònic i abans que transcorrin quatre mesos següents a la data del tancament de l’exercici”.

Formulació de comptes anuals

dijous, 1 de març de 2018

S’acosta la data perquè la majoria de les societats formulin els seus comptes anuals. Per a aquelles societats l’exercici dels quals conclogui el 31 de desembre, la data màxima per a aquesta formulació és el 31 de març.

La formulació dels comptes correspon a l’òrgan d’Administració de la Companyia. En aquest sentit, l’òrgan d’administració haurà de formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos, a partir de la data de tancament de l’exercici social al que es refereixin aquests comptes anuals, tal i com s’estableix en la Llei de Societats de Capital.

Per  tant,  en  aquest  termini  han de  redactar-se, confeccionar-se, aprovar-se i signar-se per l’òrgan d’administració, a qui respon de la seva veracitat, els següents documents: els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat.

dimarts , 30 de gener de 2018

L’1 de desembre de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Corts la proposició de llei per modificar l’art. 348 bis de la LSC. Us recordem que aquest article permet als socis d’una societat no cotitzada, que s’hagi constituït fa més de cinc anys, separar-se d’aquesta, si la Junta General no acorda el repartiment com a dividends, d’almenys, un terç dels beneficis legalment repartibles generats per l’explotació del seu objecte social.

La proposta de nova redacció va encaminada a trobar un equilibri entre la sostenibilitat financera de la societat i la legítima aspiració dels socis a participar dels beneficis, quan això sigui possible i raonable, sense que pugui ocasionar danys irreparables a les societats. Entre les modificacions més rellevants destaquen, entre unes altres, les següents: es condiciona l’aplicació de l’article al fet que els estatuts socials no disposin el contrari, s’exigeix un període de fins a tres anys continuats d’obtenció de beneficis, es redueix a un quart el percentatge mínim de beneficis a repartir, s’elimina la referència als «beneficis propis de l’explotació de l’objecte social», per evitar la possible inseguretat jurídica i complexitat en la seva determinació, atribuint al minoritari el dret a participar en el conjunt del resultat de l’exercici, inclosos els resultats extraordinaris o excepcionals.

dilluns, 8 de gener de 2018

L’any 2018 es presenta com un exercici amb nombrosos canvis, alguns ja anunciats pel Govern en el seu Pla Anual Normatiu per a aquest exercici. Entre altres novetats importants en matèria mercantil, destaquen el projecte d’aprovació d’un nou Codi Mercantil, un nou Reglament del Registre Mercantil, la modificació de la Llei General para a defensa de Consumidors i Usuaris, el desenvolupament de la llei de Crèdit immobiliari, o la modificació de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals o de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Feliç nou any 2018!

dijous, 28 de desembre de 2017

L’equip d’Estudi Jurídic us desitja molts moments de felicitat, creixement, prosperitat i salut.

feliz-año-nuevo-2018-happy

Novetats sobre el dret a la protecció de dades

divendres, 15 de desembre de 2017

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat una guia pràctica per difondre el dret a la protecció de dades, que recull nombroses referències als canvis que incorpora el nou Reglament General. Aquest Reglament serà aplicable el 25 de maig de 2018 i inclou les principals novetats respecte a l’exercici de drets com el dret a l’oblit, el nou dret a la portabilitat o la forma de sol·licitar l’eliminació de fotos i vídeos en internet i què fer en cas de no rebre resposta, a més d’exemples dels tractaments de dades en el cas de les comunitats de veïns, els anomenats fitxers de morosos, la videovigilància o la publicitat, entre uns altres. Pot accedir a la guia a través del següent enllaç: AQUÍ

Sol.licitud d’auditoria voluntària

dimarts , 31 d'octubre de 2017

Tingui en consideració que, encara que una Societat, a priori, no tingui l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a la revisió d’un auditor això no impedeix que sigui un soci el que sol·liciti que es realitzi aquesta auditoria. En aquest sentit, la llei permet que els socis que representin, almenys, el 5% del capital social puguin sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nom un auditor de comptes sempre que no haguessin transcorregut tres mesos des de la data de tancament d’aquest exercici i que la Societat no hagués inscrit cap auditor.

Per tant, davant aquesta possibilitat, la Junta o el propi Òrgan d’Administració sempre pot nomenar un auditor de la seva elecció de manera voluntària i abans de finalitzar l’exercici social i evitar, d’aquesta manera, que sigui un soci qui sol·liciti el nomenament davant el Registre Mercantil.

 

dimarts , 10 d'octubre de 2017

El passat 7 d’octubre de 2017 es va publicar en el BOE, amb entrada en vigor aquest mateix dia, el Reial Decret-Llei 15/2017, de 6 d’octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori nacional mitjançant el qual es modifica l’art. 285.2 de la Llei de Societats de Capital. La norma es dicta amb el propòsit d’agilitar el canvi de domicili social de les companyies mercantils, atribuint la competència per adoptar tal acord a l’òrgan d’administració de l’entitat i no a la junta general.

 

divendres, 15 de setembre de 2017

Tard o d’hora, les persones han d’afrontar la defunció d’un ser estimat. Encara que són moments difícils per als hereus, l’Administració Tributària no és compassiva i tots els tràmits s’han de complir en un termini de sis mesos des de la defunció, amb caràcter general.

Quins passos cal seguir per acceptar una herència? Quina documentació serà necessària? Quins impostos s’hauran de pagar? Quines gestions s’hauran de realitzar després de l’acceptació de l’herència? En Estudi Jurídic Sánchez & Associats podem ajudar-li per a la gestió d’herències nacionals i internacionals obtenint el màxim rendiment per al client-hereu.

Vacatio blogis

dijous, 3 d'agost de 2017

Ha arribat l’agost i en Estudi Jurídic Sánchez & Associats també ens agafem uns dies de descans. Cal refrescar la ment i renovar energies. Per això, no publicarem noves entrades però estarem en alerta amb les novetats jurídiques que compartirem amb vosaltres a la nostra tornada.

Desitgem que gaudiu d’un merescut descans i ens acomiadem fins al setembre.

Bones vacances!

1 2 3 4 13