18

SEP
2014

La impugnació d’acords socials

Passat l’estiu, les merescudes vacances i de tornada a la rutina, és probable que, a la vista del dipòsit de comptes anuals o la inscripció d’altres acords adoptats en Juntes Generals celebrades, com a norma general, a la fi de juny (el nostre post sobre aprovació expliques anuals http://ow.ly/BDhYv algun soci (principalment minoritari)) s’estigui plantejant la possibilitat d’impugnar els acords adoptats en les mateixes.

Sobre aquest tema, són moltes les preguntes que els poden sorgir, entre unes altres Quins acords puc impugnar? Com haig de fer-ho? Quin és el termini? Em va a costar diners? A continuació intentarem solucionar aquests possibles dubtes:

Quins acords puc impugnar?

De conformitat a l’actual redacció de la Llei de Societats de Capital, són impugnables els acords socials que siguin contraris a la llei, als estatuts de la Societat o lesionin l’interès social en benefici d’un, diversos socis o de tercers. Concretament, s’entenen per acords nuls aquells contraris a la llei, mentre que per anul•lables els que s’oposin als estatuts o lesionin l’interès social.

Exemples d’acords nuls serien: l’adopció d’acords vulnerant les formalitats legalment exigides, Juntes no convocades de conformitat a la llei, vulneració del dret d’informació dels socis, inexactitud de la documentació lliurada relativa als comptes anuals… Podem indicar que, en la majoria de casos, la impugnació es deurà a defectes de forma.

Serien acords anul•lables, entre uns altres, defectes de convocatòria o adopció d’acords sense respectar els requisits estatutaris, sempre que aquests no siguin una mera reproducció del contingut de la llei (ja que en cas contrari, estaríem davant d’acords nuls), adopció d’un acord relatiu a prestacions accessòries, aquells que clarament vagin en contra del benefici i interès de la Societat a favor d’un o diversos socis…

Així doncs, no sent sempre fàcil destriar a primera vista davant quin tipus d’acord estem: si davant un nul o anul•lable, és imprescindible l’estudi personalitzat de cada cas per part de professionals en la matèria.

Quina repercussió ha des tracti d’acords nuls o anul•lables?

Bàsicament el termini d’impugnació dels mateixos. Mentre que el termini d’impugnació dels acords anul•lables és de 40 dies, aquest termini s’amplia a 1 any en cas d’acords nuls.

Quan comença a computar-se aquest termini de caducitat?

Des de la data d’adopció de l’acord i, en cas que aquest no es pogués inscriure, des de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Qui està legitimat per impugnar els acords?

En el supòsit que els acords siguin nuls, estaran legitimats tots els socis, administradors i qualsevol tercer que acrediti interès legítim.

En el supòsit que els acords siguin anul•lables estaran legitimats els socis assistents a la junta (sempre que haguessin fet constar expressament en acta la seva oposició a l’acord), els absents, els que haguessin estat il•legítimament privats del seu dret de vot, així com els administradors.

Com s’impugnen els acords socials?

La impugnació haurà de fer-se mitjançant demanda dirigida a la Societat davant el Jutjat del Mercantil on radiqui el domicili social de la Companyia i de conformitat als tràmits de judici ordinari.

Quines conseqüències comporta la declaració de nul•litat d’un acord en la via civil?

L’estimació de la demanda d’impugnació d’un acord social determina l’anul•lació de l’acordo/s afectats per aquesta nul•litat. Els efectes són ex tunc, això és, que es retrotraen al moment en el qual l’acord es va adoptar.

En el cas que l’acord impugnat estigués inscrit en el Registre Mercantil, la sentència determinarà, a més de la cancel•lació de la seva inscripció, la dels seients posteriors que resultin contradictoris amb ella.

La llei recull la possibilitat que en el supòsit que fos possible eliminar la causa d’impugnació durant el procediment judicial, el jutge, a sol•licitud de la societat demandada, pugui atorgar un termini raonable perquè aquella pugui ser esmenada.

Referent al Projecte de Llei per la qual es modifica la llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu.

Tal com hem indicat anteriorment, el present post està basat en la vigent Llei de Societats de Capital. No obstant això, a la vista del Projecte de Llei de modificació d’aquesta, és molt probable que existeixin canvis substantius referents a la impugnació d’acords socials, entre uns altres, l’eliminació de la distinció entre acords nuls i anul•lables, termini de caducitat, restricció de les causes d’impugnació i legitimació per impugnar aquests acords. No obstant això, haurem d’esperar a la modificació definitiva de la citada llei per veure si finalment es mantenen o no les citades propostes.

En conclusió, resulta essencial per a la Societat un bon assessorament previ a la convocatòria de Junta i a l’adopció d’acords, i, en moltes ocasions és recomanable la presència d’una advocat en aquestes juntes, a fi d’assegurar que l’acord s’ha adoptat vàlidament, evitant els perjudicis que poden derivar-se de l’anul•lació dels mateixos. Així mateix, i en el cas dels socis interessats a impugnar acords socials, és imprescindible cerciorar-se, abans d’acudir als Tribunals, que realment existeixen causes d’impugnació, en llaures a evitar haver de fer front a costes judicials. Per tant, ja es tracti d’un o un altre cas, ESTUDI JURIDIC SÁNCHEZ & DE CANALS S.L.P està a la seva sencera disposició per ajudar-li en els dubtes que pugui tenir sobre aquest tema.

Publicat per Anna Vázquez

Comments are closed.