08

JUL
2013

Arriba la “Amnistia Cadastral” per a les construccions no declarades

A Espanya existeixen molts immobles i construccions que mai s’han declarat al Cadastre, segur que algun d’aquests exemples els resulta familiar: una caseta de camp que ha acabat convertida en xalet de segona residència, una habitació més sobre la terrassa d’un àtic, la piscina o el garatge construïts en la parcel·la o el jardí … Així, milers i milers de metres quadrats no declarats, que no existeixen en la realitat jurídica ni tributària, encara que cada dia els gaudim, ens banyem, aparquem i visquem en ells.

Doncs bé, amb l’objectiu que aflorin aquestes propietats irregulars, la Direcció general del Cadastre activarà un procés extraordinari de regularització per localitzar els immobles els propietaris dels quals (particulars o empreses) no tributen per ells o ho fan de forma incompleta.

Es tracta del Procediment de Regulació Cadastral 2013-2016, però per la seva similitud amb la famosa i polèmica amnistia fiscal, ens permetem rebatejar tan tècnic nom pel de AMNISTIA CADASTRAL.

En què consisteix?

El procediment consistirà en la detecció de construccions irregulars mitjançant fotografia aèria, el seu inici és imminent i es preveu que s’allargarà fins a 2016. Durant aquest termini s’espera una comprovació massiva per part del Cadastre.

Per engegar aquesta “amnistia cadastral”, s’ha creat la taxa de regularització cadastral. És un tribut estatal que hauran de pagar les persones físiques i jurídiques que són subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en l’exercici en què s’iniciï la regularització. La taxa és 60 euros per edificació irregular detectada i es reportarà a l’inici del procediment de regularització.

Què succeeix si no pago la taxa?

Qui tingui un immoble sense declarar al Cadastre o que hagi realitzat millores i/o rehabilitacions que no hagin estat declarades podrà regularitzar la seva situació pagant solament l’esmentada taxa de 60 euros i sense cap altra sanció ni recàrrec, excepte el pagament d’impostos d’anys anteriors, com els expliquem més endavant.

La falta de pagament d’aquesta taxa suposa una sanció que pot arribar als 6.000 euros en total.

 Com cal regularitzar les construccions?

Hi ha dues maneres: d’ofici (pel propi cadastre) o per sol·licitud voluntària de regularització per part del titular de la construcció.

El Cadastre anirà publicant en el BOE quan i en quines localitats es realitzarà la regularització.

En el tràmit d’ofici, el Cadastre notificarà els nous valors cadastrals als propietaris, juntament amb la taxa dels 60 euros per cada edificació irregular detectada. Des de la notificació, els interessats tindran el termini de 15 dies per examinar l’expedient i presentar al·legacions. Si una vegada transcorregut aquest termini, els interessats no han formulat al·legacions, la proposta de regularització esdevé definitiva. És llavors quan neix l’obligació de pagament de la taxa i, cas de no fer-ho en termini, s’inicia el procediment sancionador.

Si, una vegada publicat en el BOE l’inici del procés de regularització en la seva localitat, el Cadastre no li notifica, pot Un. sol·licitar al seu Ajuntament que desitja procedir a la regularització voluntària de les seves propietats.

Atenció! aspectes a tenir en compte

La regularització tindrà efectes des de la data en la qual es va efectuar la construcció irregular que s’esmena. Per tant, l’Ajuntament podrà liquidar-li els imports de l’IBI i altres impostos vinculats a la finca, més interessos de demora, que vostè va deixar d’ingressar per l’edificació regularitzada durant els exercicis no prescrits .

 Tingui present, a més, que l’Amnistia només permet regularitzar edificacions no declarades que s’hagin construït en propietats que són legals. Així doncs, la “Amnistia Cadastral” no podrà utilitzar-se per legalitzar construccions il·legals per contravenir la normativa urbanística (per exemple, una casa aixecada en sòl rústic no urbanitzable, vulnerant la llei de costes, etc).

La “Amnistia Cadastral” és una bona oportunitat per legalitzar la situació irregular d’immobles i edificacions. No només podrà vostè evitar elevades sancions pagant solament la taxa de 60 euros, sinó que també li servirà per posar al dia la seva propietat, evitant futures incidències, sobretot en cas que decideixi vendre-la.

Si és vostè un dels afectats i vol acollir-se a la regularització, posi’s en contacte amb nosaltres, li assessorarem en tots els tràmits.

Per a més informació contactin amb cristina.decanals@estudi-juridic.com o per telèfon 93 444 11 66

Comentarios