05

MAR
2021

MODIFICACIONS EN MATÈRIA COMPTABLE I D’AUDITORIA

El 30 de gener de 2021 es van publicar en el BOE el Reial decret 1/2021, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat, i el Reial decret 2/2021, pel qual s’aprova el Reglament d’Auditoria de Comptes. Quins canvis hem de tenir en compte a partir de l’1 de gener de 2021?

MODIFICACIONS EN EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT (RD 1514/2007)

Amb data 30 de gener de 2021 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 1/2021 pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat, el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses, les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats i les Normes per a l’Adaptació del Pla General de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius. Aquesta modificació, l’entrada en vigor de la qual està prevista en els exercicis iniciats l’1 de gener de 2021, suposa un pas més en la reforma i adaptació de la nostra normativa comptable iniciada en el 2007 per a la seva harmonització amb la normativa europea i convergència amb les Normes Internacionals d’Informació Financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE), si bé no suposa una total transposició d’aquestes. Així mateix, recordem que des de l’any 2007, hi ha hagut dues modificacions més de la normativa comptable nacional: la que va haver-hi en 2010 en aquesta línia d’harmonització i la més recent, en 2016, per a simplificar les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses.
La modificació actual és conseqüència dels recents canvis de les Normes Internacionals d’Informació Financera en matèria d’instruments financers (NIIF-UE 9) i ingressos (NIIF-UE-15) que les societats amb valors admesos a cotització ja venien aplicant en els seus comptes anuals consolidats des de l’1 de gener de 2018. No obstant això, mentre que la norma d’ingressos s’adopta pràcticament íntegrament, es realitza una adopció parcial de la norma d’instruments financers, per la qual cosa continuaran existint diferències entre la normativa nacional i internacional.
En resum, les principals modificacions introduïdes per aquest Reial decret aprovat es poden centrar en els següents aspectes:

– En relació a la normativa relativa a instruments financers:

– Canvis en matèria de classificació i valoració: En línia amb la normativa internacional, es considerarà el model de negoci i intencions de la societat quant a la seva gestió i manteniment per a la classificació de l’instrument financer. Els actius financers es valoraran a valor raonable, excepte les participacions en empreses del grup, multigrup i associades que es continuaran valorant al cost. No obstant això, a diferència de la normativa internacional, també es permet valorar al cost altres instruments financers dels quals no es pugui obtenir una estimació fiable del seu valor raonable.

– Es manté la possibilitat que un instrument financer es valori a valor raonable amb canvis en patrimoni, però a diferència del que es preveu en normativa internacional, es contempla la reclassificació del resultat al compte de pèrdues i guanys en el moment de la venda.

– Es simplifica el tractament comptable dels instruments financers híbrids.

– Pel que es refereix les cobertures comptables, si bé es manté la tipologia, es flexibilitzen els requisits.

– En relació a la deterioració del valor dels crèdits i valors representatius de deute, així com en la normativa internacional s’estableix un model basat en la pèrdua esperada, la quantificació de la qual suposa majors estimacions i informació, en la normativa nacional es mantindrà el criteri actual basat en la pèrdua incorreguda.

– En quant al criteri de reconeixement d’ingressos, aquesta nova normativa suposa la transposició de la NIIF 15 Ingressos Ordinaris procedents de contractes amb clients. En aquest sentit, el reconeixement d’ingressos haurà d’efectuar-se quan es produeixi la transferència de control a partir del model seqüencial de seguiment dels cinc passos previstos en la normativa internacional. Si bé en el mateix Reial decret s’indica que alguns canvis que comportarà aquesta modificació ja havien estat tractats en interpretacions i consultes publicades pel ICAC, la norma tindrà impactes significatius en alguns sectors, així com en general, majors requeriments d’informació en la memòria.

– Aprofitant l’adaptació de la NIIF-UE 9, es realitza una revisió de la definició del concepte de valor raonable i la seva estimació i els requeriments per a la seva determinació, en línia amb el que s’estableix en la NIIF-UE 13.

– Finalment, en la norma 10a d’Existències s’introdueix el criteri de valor raonable menys els costos de venda per als intermediaris que comercialitzen matèries primeres cotitzades, considerant el que s’estableix en NIC-UE 2.
Com s’ha indicat, aquests canvis seran aplicables en els exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021 i en les disposicions transitòries del mateix Reial decret s’aclareixen els criteris per a comptabilitzar la primera aplicació d’aquests nous requeriments normatius.
Finalment, cal destacar que els nous criteris indicats en relació al reconeixement d’instruments financers i ingressos no es contemplen en el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses a fi d’evitar una major complexitat i simplificar les obligacions comptables de les empreses de menor grandària. No obstant això, es contempla en aquesta regulació la revisió indicada en la definició del valor raonable.

REGLAMENT D’AUDITORIA DE COMPTES

– Es pretén incrementar la transparència en l’actuació dels auditors aclarint la funció que exerceix l’auditoria i l’abast i les limitacions que té, a fi de reduir la denominada bretxa d’expectatives entre el que espera un usuari d’una auditoria i el que realment és.

– S’estableix un nou model d’informe d’auditoria, juntament amb majors obligacions de comunicació i informació que s’exigeixen als qui auditen entitats d’interès públic, millorant la informació que ha de proporcionar-se a l’entitat auditada, als inversors i altres interessats.

– Es persegueix reforçar la independència dels auditors en l’exercici de la seva activitat, incorporant-se requisits més restrictius, potenciant-se l’actitud d’escepticisme professional i l’atenció especial que ha de prestar-se per a evitar conflictes d’interès o la presència de determinats interessos.

– S’exigeixen requisits majors per als qui auditen entitats d’interès públic, mitjançant una llista de serveis diferents d’auditoria prohibits, que no poden prestar-se a aquelles entitats, la seva matriu i les seves controlades; determinades normes per les quals es limiten els honoraris que poden percebre pels serveis diferents dels d’auditoria permesos o en relació amb una determinada entitat d’interès públic, l’obligació de rotació externa, i determinades obligacions en relació amb la Comissió d’Auditoria d’aquestes entitats.

– Es pretén dinamitzar el mercat d’auditoria, per a afavorir el creixement de l’activitat d’auditoria.

Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Albert Carbonell Arís i Jesús Martínez Torrubia. Socis. Directors Àrea Fiscal i Comptable-Financera.

Comments are closed.