11

FEB
2021

Novetats en el règim sancionador en cas d’incompliment de l’obligació de dipositar els Comptes Anuals en termini en el Registre Mercantil

El passat 30 de gener es va publicar en el BOE el Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, aprovant-se en la seva disposició addicional onzena un nou règim sancionador de l’incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes.
En aquesta disposició addicional onzena s’estableix un marc de col·laboració entre la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP) que posarà fi a l’actual passivitat en la imposició de sancions per motiu de dipòsit extemporani de comptes anuals.

EL RÈGIM SANCIONADOR FINS AVUI

Una de les obligacions que tota societat mercantil ha de complir és la relativa a l’aprovació i dipòsit dels seus comptes anuals en els terminis previstos en la Llei de Societats de Capital. L’incompliment d’aquesta obligació implica una sèrie de conseqüències que veiem habitualment com són la responsabilitat dels administradors o el possible tancament de la fulla registral de la Societat.

Actualment també està previst un règim sancionador en la vigent Llei de Societats de Capital (LSC). En concret, l’article 283 LSC preveu un règim d’imposició de multes a les societats mercantils en cas que l’òrgan d’administració incompleixi l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil dins del termini establert (un mes des de la data d’aprovació dels comptes anuals per la Junta General).

Així mateix, l’article 371 del Reglament del Registre Mercantil estableix que dins del primer mes de cada any, els Registradors Mercantils remetran a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (abans denominada Direcció General dels Registres i del Notariat i l’acrònim actual del qual és DGSJFP) una relació de les societats incomplidores de l’obligació de dipòsit dels comptes anuals de l’exercici anterior, a l’efecte d’incoar el corresponent expedient sancionador mitjançant trasllat d’aquesta llista a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

Però la veritat és que malgrat que la nostra legislació té previst un règim sancionador, en la pràctica es multa una mitjana de tan sols 150 societats a l’any per motiu de la no presentació dels Comptes Anuals quan són més de dos milions de Societats les incomplidores. Els motius són bàsicament la falta de recursos humans i econòmics del ICAC, així com la manca d’incentius econòmics per a escometre amb motivació el seguiment i eventual sanció de les empreses incomplidores.

Però aquesta passivitat per part del ICAC a l’hora d’imposar sancions, sembla que ha arribat a la seva fi amb l’aprovació del Reial decret 2/2021, en particular la seva Disposició Addicional Onzena que passa a concretar el règim sancionador previst en la LSC.

NOVETATS EN EL RÈGIM SANCIONADOR

Les principals novetats que la Disposició Addicional Onzena ha introduït en el règim sancionador a les societats incomplidores de l’obligació de dipòsit dels comptes anuals són les següents:

1.- Criteris per a determinar l’import de la sanció

Actualment l’article 283 LSC estableix els límits de les sancions entre 1.200 euros a 60.000 euros i quan la societat o, en el seu cas, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros, el límit de la multa per a cada any de retard s’eleva a 300.000 euros.

Dins d’aquests límits, els criteris per a determinar l’import de la sanció de conformitat amb el Reial decret 2/2021 seran els següents:

a) La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, l’original de la qual haurà d’aportar-se en la tramitació del procediment.

b) En cas de no aportar la declaració tributària citada en la lletra anterior, la sanció s’establirà en el 2 per cent del capital social segons els dades que consten en el Registre Mercantil.

c) En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.

Cal tenir en compte que, de conformitat article 283.3 LSC, si els comptes anuals haguessin estat dipositades amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.

Finalment, l’article 283.4 LSC preveu que les infraccions per falta de dipòsit de comptes prescriuran als tres anys.

2.- Termini per a resoldre

El termini total per a resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador serà de sis mesos a comptar des de l’adopció pel President del ICAC de l’acord d’incoació, sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació d’aquest termini de conformitat amb el que s’estableix en la vigent Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (articles 22, 23 i 32 ).

3.- Més protagonisme dels Registres Mercantils

Podrà encomanar-se la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure de dipòsit de comptes als registradors mercantils del domicili de la societat incomplidora, acordant la DGSJFP i el ICAC els aranzels que com a “premi” percebran els Registradors i Registradores per aquesta gestió.
Cal entendre que l’obtenció d’una nova font d’ingressos per al Col·legi Oficial de Registradors (s’estima que puguin arribar a rebre el 50% de la recaptació sancionadora) serà un incentiu de pes per a la posada en pràctica d’aquestes sancions per falta de dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.
Aquesta situació ens porta a plantejar-nos què ocorrerà en el cas de falta de dipòsit en termini per motiu de qualificacions negatives dels Registradors i Registradores per irregularitats formals en els comptes. Serà lícit sancionar en aquests casos?

En conclusió i a la vista de totes aquestes novetats, cal prendre’s molt de debò els terminis de presentació dels comptes anuals en el registre mercantil atès que l’incompliment de tal obligació pot suposar un perjudici econòmic considerable, depenent del volum de la societat.

Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
Núria Fitó Bertran. Advocada

Comments are closed.