26

JUL
2021

Nova línia d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial a Catalunya

En el DOGC del passat 20 de juliol va sortir publicada l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid 19, per la qual, a Catalunya, s’amplien a TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS els ajuts extraordinaris previstos en el Capítol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

L’ajuda es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

El termini de presentació de la sol·licitud és a partir de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. El procediment i requisits serà el mateix que el de l’anterior convocatòria, si bé sense limitació de sectors d’activitat.

El 21 de juliol s’obre el formulari d’inscripció prèvia per accedir als ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial, adreçats a autònoms i empreses (2ª CONVOCATÒRIA) . El tràmit telemàtic es posa en marxa després de la decisió pactada divendres pel Govern amb els agents socials en el marc del Consell de Diàleg Social, d’ampliar la línia d’ajuts a tots els sectors d’activitat afectats per la crisi. Amb l’ampliació acordada, s’inclouen tots els sectors d’activitat d’empreses i autònoms, excepte aquells exclosos expressament al Reial Decret Llei 5/2021, com el financer.
El procediment serà exactament igual que a l’anterior convocatòria, de tal manera que amb la inscripció prèvia ja no caldrà fer cap altre tràmit posterior. Els requisits per accedir-hi seran els mateixos que en la primera convocatòria, però sense la limitació de sectors. En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds, de manera que es valoraran amb els mateixos criteris totes les sol·licituds presentades dins del termini i que compleixin els requisits.
Els imports també seran els mateixos que a la convocatòria del juny: autònoms que tributin per estimació objectiva de l’IRPF (sistema de mòduls) rebran fins a 3.000 euros. La resta de sol·licitants rebran entre 4.000 i 200.000 euros.

Objecte:

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

Inscripció prèvia:
La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.
La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d’ampliació de la dotació pressupostària de les convocatòries que es refereixin a la present Ordre o en el cas de convocar-se posteriors ajuts amb el mateix objecte i característiques.

Finalitats i requisits objectius dels ajuts extraordinaris directes:
Es tracta d’un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions amb caràcter finalista finançat pel Govern d’Espanya, l’import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per Ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Es consideren costos fixos subvencionables, a l’efecte de la present Ordre, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts.

Requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia:
Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):
– Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
– Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i
– Que la continuïn exercint en l’actualitat, i
– Que es trobin en alguna de les següents situacions:

– Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

– Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’ S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
– Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

-No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.
– En el cas de treballadors i treballadores autònoms socis d’una societat en els termes de l’article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social o en règim d’atribució de rendes, han d’optar per inscriure’s en qualitat de treballador o treballadora autònom o en qualitat de societat o entitat.
– Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya, excepte els casos previstos a l’apartat 4 de l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
– No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions.
-L’import en ajuts directes és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
-Els empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d’estimació directa amb un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 euros.
-Complir els requisits previstos a la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
-No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia en el marc de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes

Acreditació dels requisits:
Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a la concessió dels ajuts s’acreditaran mitjançant el creuament de les dades necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària que inclourà la informació necessària en funció de cada cas d’acord amb el Conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya, publicat mitjançant l’Ordre HAC/424/2021, de 29 d’abril, així com mitjançant les corresponents declaracions responsables.

Compromís i obligacions:
Sense perjudici de les obligacions i compromisos generals inherents a les persones que esdevenen beneficiàries d’un ajut considerats en la normativa aplicable en matèria de subvencions, s’estableixen els compromisos i obligacions següents amb relació a aquesta línia d’ajuts:

a) Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
b) No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
c) No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.
d) Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts que s’estableixi en les bases reguladores de l’ajut i posar-la a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponguin, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris. Així mateix, han d’aportar tota la informació que sigui requerida per justificar les condicions que acreditin el compliment dels requisits per rebre aquest ajut.
e) Donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d’adequar la seva activitat.
f) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

Termini per efectuar la inscripció prèvia:
El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

Procediment d’inscripció prèvia:
La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.
Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.
Un cop emplenat el formulari normalitzat d’inscripció prèvia, s’ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa. Cada persona sol·licitant ha de presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia. En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis, únicament es considera vàlid el darrer dels presentats.
Els sistemes d’identificació i signatura que les persones interessades poden emprar en la tramitació dels ajuts i subvencions són, amb caràcter general, els que s’estableixen al Catàleg de sistemes d’identificació i signatura electrònica de l’Administració de la Generalitat, publicats a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat i a la fitxa de tràmit publicada al portal o portals web establerts per la inscripció prèvia.
Els sistemes d’identificació i signatura que es poden emprar són:
a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, les relacions dels quals es poden consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica.
En el cas que la persona interessada sigui treballador o treballadora autònom (empresari o professional), sempre que no es disposi dels sistemes d’identificació i signatura esmentats, podrà emprar el sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i també es pot obtenir presencialment a diverses oficines.

Dades i contingut del formulari d’inscripció prèvia.
Les persones interessades han d’emplenar el formulari d’inscripció prèvia amb les dades que s’hi demana, que són les següents:
a) Dades bàsiques de l’empresa, empresari o professional sol·licitant i/o del seu representant, a l’efecte d’identificació, capacitat, notificació, control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts.
b) Dades bancàries de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
c) Dades relatives a l’activitat realitzada per part de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
d) Dades relatives al grup consolidat de què formi part l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
e) Dades fiscals relatives als volums d’operacions efectuades en el marc de l’activitat econòmica subvencionada, dels exercicis 2019 i 2020.
f) Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
g) Import del deute pel qual se sol·licita l’ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,
ASESORIA FINANCERA, S.A.

Comments are closed.