01

FEB
2019

Nova modificació del dret de separació del soci per falta de distribució de dividends

La llei 11/2018, de 28 de desembre, ha modificat novament el dret de separació en cas de falta de distribució de dividends. L’anterior redacció de l’article 348 bis LSC, la raó del qual de ser era reduir la possible pressió produïda per l’accionariat majoritari sobre el minoritari per no distribuir beneficis, dotava, per contra, als socis minoritaris d’una no desitjada capacitat de pressió.

Amb la recent reforma, tal desequilibri ha estat reduït mitjançant l’enduriment dels requisits necessaris perquè aquests socis minoritaris puguin exercir el dret contemplat en aquest precepte legal.

Una novetat introduïda radica en la possibilitat de suprimir o modificar el dret de separació del soci per falta de distribució de dividends, a través de la seva previsió en contrari en els Estatuts Socials de la societat o mitjançant un pacte parasocial. A diferència de l’anterior regulació, que establia l’aplicació obligatòria del precepte, sense oferir la possibilitat de regulació estatutària en contrari.

Així mateix, s’aprofita la modificació de l’esmentat article per a introduir millores tècniques amb la finalitat de resoldre problemes que es plantejaven de certa transcendència.

En primer lloc, els socis podran exercir el dret de separació a partir del cinquè exercici des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil si, havent obtingut la societat beneficis durant els tres exercicis anteriors, la Junta General de la societat no acordés, almenys, la distribució d’un 25% dels beneficis de l’exercici anterior que siguin legalment distribuibles; mentre que, de conformitat amb l’anterior redacció, es podia exercir el dret de separació a partir del cinquè exercici sense contemplar el requisit actual dels beneficis en els tres exercicis anteriors i en lloc de fixar el mínim en 1/4 dels beneficis ho fixava en 1/3. Es tracta d’un primer reajustament del dret de separació dels socis minoritaris cap a un procediment de separació més exigent.

A més, en segon lloc, en l’anterior redacció del citat article s’exigia que constés en l’Acta de la Junta General ordinària el vot del soci a favor del repartiment de dividends per a poder exercir el dret posteriorment, mentre que en la nova redacció s’estableix que, a més del vot a favor, ha de constar la protesta per la insuficiència dels dividends repartits.

A les dues anteriors indicacions s’afegeix un nou límit o requisit: el dret de separació serà exercitat sempre que el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys no equivalgui, almenys, el 25% dels beneficis legalment distribuïbles registrats durant l’exercici anterior.

Per tant, la nova realitat queda dibuixada de la següent manera: (i) han d’haver transcorregut cinc anys des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil; (ii) la societat ha d’haver registrat beneficis durant els tres últims anys; (iii) no han d’haver-se repartit dividends equivalents, almenys, al 25% dels beneficis de l’exercici anterior durant els últims cinc anys, i (iv) ha de constar en acta la voluntat del soci de distribuir dividends, a més de la protesta, si considerés que aquests són insuficients.

En el que al termini de l’exercici del dret es refereix, aquest es manté en un mes a partir de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.

El nou article regula també el dret de separació respecte de les societats que formulen comptes consolidats, però amb certs matisos respecte els requisits comentats anteriorment.

Finalment, l’article 348 bis, que constava de tres apartats, s’amplia amb dos apartats més, en els quals s’afegeixen, al costat de les societats cotitzades, les societats en concurs, les societats en negociacions per a acords de refinançament, les societats que hagin aconseguit acords de refinançament i les Societats Anònimes Esportives, com a subjectes als quals no els és aplicable el dret de separació.

Finalment, recordar que, conforme al que es disposa en la disposició transitòria de la citada Llei, aquesta modificació serà aplicable a les Juntes generals que se celebrin a partir del mateix dia de la seva entrada en vigor, és a dir, el 30 de desembre de 2018.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx en cas de qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Comments are closed.