29

OCT
2018

Nova normativa europea accionistes

Benvolgut/a client/a:

S’ha publicat un nou Reglament de la UE que ve a desenvolupar la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per la qual es va modificar la denominada «Directiva de Drets dels Accionistes» establint els requisits mínims en relació amb la identificació dels accionistes, la transmissió d’informació i la facilitació de l’exercici dels drets dels accionistes.

El Reglament inclou únicament els requisits mínims en relació a aspectes sobre la informació perquè els accionistes exerceixin els seus drets com:

– Transmissió de les notificacions de junta general.

– Confirmació del dret dels accionistes a exercir els seus drets en una junta general.

– Notificació de participació dels accionistes en una junta general.

– Format de confirmació de la recepció i del registre i el recompte de vots.

– Transmissió d’informació específica dels actes societaris que no siguin juntes generals.

– Terminis que han d’observar els emissors i els intermediaris en els actes societaris i els processos d’identificació dels accionistes.

– Requisits mínims de seguretat en transmetre tota la informació anterior.

El Dret nacional del domicili social de l’emissor determinarà de manera concreta les obligacions que han de complir els intermediaris per facilitar l’exercici dels seus drets per part dels accionistes. Aquestes inclouran, quan sigui necessari, l’obligació de confirmar el dret de l’accionista a participar en una junta general i l’obligació de transmetre la notificació de participació a l’emissor. A aquest efecte, és necessari establir uns requisits mínims respecte dels tipus d’informació que han de figurar en aquesta notificació de participació.

Segueix sent necessari normalitzar la confirmació del dret a participar en les juntes generals, atès que l’emissor pot no disposar d’informació precisa sobre les posicions autoritzades, o que aquesta informació pot no haver-li estat transmesa de forma eficient, en particular a causa de la comunicació transfronterera.

La confirmació del dret es comunica de maneres diverses com, per exemple, per via electrònica a través de la cadena d’intermediaris, o directament per l’últim intermediari a l’emissor, o per l’últim intermediari en paper o en format electrònic als accionistes o clients, en funció del model de tinença de valors vigent al mercat que es tracti.

El present Reglament estableix requisits mínims respecte dels tipus d’informació que han d’incloure’s en les diferents confirmacions, a saber, la confirmació de la recepció dels vots i la confirmació del seu registre i recompte.

La celeritat en el tractament de les transmissions en la cadena d’intermediaris, especialment quan aquesta està formada per dipositaris o altres operadors en múltiples nivells i quan s’utilitzen comptes òmnibus de clients, resulta essencial a fi de garantir que la informació arribi als accionistes en els casos en què la transmissió sigui transfronterera, i que aquests puguin reaccionar en un temps raonable i dins dels terminis establerts per als actes societaris per part dels emissors i els intermediaris. A fi de protegir els interessos raonables dels accionistes i de trobar un equilibri entre aquests interessos i els dels emissors i intermediaris, és important fixar terminis que han de respectar-se en la transmissió d’informació sobre actes societaris i les actuacions dels accionistes.

Tenint en compte que les normes de mercat voluntàries per al tractament d’actuacions societàries, entre elles actes societaris de naturalesa financera com la distribució de beneficis i les reestructuracions societàries que afectin a l’acció subjacent, s’apliquen en la majoria dels casos, el present Reglament solament estableix els elements i principis clau que han d’observar-se en aquests processos.

És fonamental que es generi informació fidedigna i que la informació confidencial es transmeti de forma segura. Els intermediaris, els emissors i els proveïdors de serveis dels emissors han de comptar amb els procediments adequats per garantir, en particular, la integritat i la seguretat d’aquests processos en els que s’utilitzen dades personals.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Comments are closed.