30

DEC
2020

Obligació de comunicar al Banc d’Espanya transaccions, actius i passius amb l’exterior (formulari ETE)

Des del 1r de gener de 2013 existeix l’obligació de presentar, tant per a persones físiques com jurídiques, el formulari ETE (sigles d’Enquesta de Transaccions Exteriors), a l’efecte d’informar sobre les transaccions amb no residents i dels actius i passius mantinguts enfront de l’exterior. Estant pròxim el seu venciment, els recordem que el termini de presentació de les declaracions anuals finalitza el pròxim dia 20 de gener.

QUI HA DE COMUNICAR?

Està obligada a la seva presentació davant el Banc d’Espanya qualsevol persona física o jurídica resident a Espanya (diferents dels proveïdors de serveis de pagament inscrits en el Banc d’Espanya) que realitzin transaccions amb un no resident o mantinguin actius o passius en països diferents d’Espanya.

Les societats que pertanyen a un grup hauran de presentar la informació corresponent de manera individual. No obstant això, si es compleixen determinats requisits, aquesta informació podrà ser remesa de manera conjunta per un mateix remitent.

QUÈ S’HA DE COMUNICAR?

S’haurà d’informar al Banc d’Espanya de qualsevol transacció que persones físiques o societats residents a Espanya duguin a terme amb estrangers, així com de les posicions d’actius i passius a l’exterior i de qualsevol canvi que es produeixi en elles.

Les transaccions amb no residents comprenen totes les operacions per compte propi, de qualsevol naturalesa i amb independència de com es liquidin. Es consideren operacions a aquest efecte tots els actes, negocis i operacions que suposin –o del compliment de les quals pugui derivar-se- cobraments, pagaments o transferències exteriors, així com variacions en comptes o posicions financeres deutores o creditores.

Igualment, haurà d’informar-se dels saldos i variacions d’actius i passius enfront de l’exterior, qualsevol que sigui la forma en la qual es materialitzin.

En particular, aquesta nova regulació resulta d’aplicació, per exemple, a aquells clients (residents) de banca privada a Espanya, que realitzin operacions per compte propi amb no residents, sigui com sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin, és a dir, bé es liquidin mitjançant transferències exteriors, a través d’abonaments o deutes en comptes bancaris o inter-empresa, per compensació o mitjançant lliurament d’efectiu, i/o que hagin optat per un model de custòdia del seu efectiu i valors en l’exterior, i que, per tant, tingui saldos i variacions d’actius o passius enfront de l’exterior, qualsevol que sigui la forma en la qual es materialitzin (comptes en entitats bancàries o financeres, comptes inter-empreses, dipòsits d’efectiu o de valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute, instruments financers derivats, immobles, etc.).

L’abast d’aquesta declaració informativa afecta, així mateix, als cobraments i/o pagaments, crèdits comercials i altres operacions amb no residents, conseqüència d’operacions d’importació i/o exportació de mercaderies.

Convé destacar que existeix obligació de presentar el formulari corresponent, encara que en el període del qual s’informa no s’haguessin realitzat transaccions amb no residents, però existissin saldos d’actius o passius exteriors. D’igual manera han de comunicar-se totes les transaccions i altres variacions del període, encara que els saldos del mateix fossin zero.

QUAN I EN QUINS TERMINIS HI HA OBLIGACIÓ DE COMUNICAR?

L’obligació de comunicar es configura en tres nivells d’exigència diferents, depenent del volum de les transaccions i de l’import dels saldos dels actius i passius a 31 de desembre, corresponents a l’any anterior i a l’any en curs, que s’exposen a continuació.
1. No hi ha obligació de presentar declaració:

Quan la suma de cobraments i pagaments sense compensació de totes les operacions realitzades en 2020 no haguessin superat l’import d’un milió d’euros, ni quan la suma dels saldos actius i passius sense compensació tampoc haguessin superat aquesta xifra en el citat any, i aquestes condicions també s’haguessin complert en 2019, és a dir no s’hagués presentat cap declaració, tampoc existirà obligació de presentar declaració de cap mena per a l’any 2020, tret que el Banc d’Espanya el requereixi expressament.

2. Declaració anual resumida:

Quan algun dels paràmetres citats anteriorment superi el milió d’euros, però no els 50 milions, referits tant a l’any 2020 com al 2019, existeix obligació de presentar la citada declaració ETE, però es podrà utilitzar el formulari per a la declaració anual resumida.

Aquest formulari només exigeix informar, separadament per a operacions financeres actives i operacions financeres passives, els saldos inicial i final (1r de gener de 2020 i 31 de desembre de 2020), les transaccions netes indicant l’import total d’inversions i desinversions i, en el seu cas, l’import total de les variacions de valor que no es deguin a transaccions.

Com a operacions financeres actives amb l’exterior han d’incloure’s:

• Participacions del declarant resident en empreses no residents: accions (cotitzin o no), participacions, compravenda de drets de subscripció, bestretes a compte de futures ampliacions de capital, dotacions a sucursals o establiments permanents situats en l’exterior, participacions en fons de pensions no residents, etc.
• Adquisicions, cessions d’emissions, negociables o no, realitzades per no residents.
• Adquisicions temporals, préstecs de valors.
• Finançaments concedits a no residents, independentment de com es formalitzin (préstecs i crèdits financers, crèdits comercials concedits per l’exportador resident a l’importador no resident sigui com sigui el termini de diferiment del cobrament, comptes mutus, Inter empresa i cash pooling amb saldo a favor del declarant, etc.).
• Comptes a la vista, d’estalvi i dipòsits a termini obertes en entitats de crèdit no residents i comptes de valors obertes amb no residents.
• Compravenda de béns immobles situats en l’exterior. Com a rendiments han de declarar-se els lloguers cobrats de no residents pels propietaris residents.
• Inversions/ desinversions de residents en instruments financers derivats emesos per no residents, diferents d’operacions en mercats organitzats estrangers de futurs.

Com a operacions passives s’inclouen:

• Participacions de no residents en l’empresa declarant resident: accions (cotitzin o no), participacions o qualsevol altra forma de participació en el capital, compravenda de drets de subscripció, bestretes a compte de futures ampliacions de capital, dotacions de la matriu no resident a sucursals o establiments permanents situats a Espanya, etc.
• Emissions negociables del declarant en l’exterior, emissions no negociables i col·locacions privades amb no residents de títols emesos pel declarant.
• Cessions temporals i valors lliurats en préstec.
• Finançaments rebuts de no residents, independentment de com es formalitzin (préstecs i crèdits financers, crèdits comercials rebuts de l’exportador no resident sigui com sigui el termini de diferiment del pagament, comptes mutus amb saldo en contra del declarant, etc.).
• Inversions/ desinversions de no residents en instruments financers derivats emesos per residents, diferents d’operacions en mercats organitzats estrangers de futurs.

No s’inclouen en aquest apartat les participacions de residents en Fons d’Inversió no residents, quan la comercialitzadora sigui una entitat resident a Espanya inscrita com a tal en els registres oficials de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

També s’haurà d’informar dels cobraments i pagaments efectuats amb no residents per operacions no financeres.

Sota aquest concepte es declararan els cobraments i els pagaments exteriors derivats d’operacions amb l’exterior, no incloses en l’epígraf anterior (operacions en mercats organitzats estrangers de futurs, comissions, impostos, primes i indemnitzacions d’assegurances, compravenda per no residents de béns immobles situats a Espanya, així com les transferències a o de l’exterior contra comptes de residents obertes en entitats no residents).

El termini de presentació finalitzarà el dia 20 de gener de 2021.

3. Declaració ordinària:

Quan el volum de transaccions o bé la suma dels Actius i Passius (a 31 de desembre d’un any) hagi superat la xifra de 50 milions d’euros, per a l’any següent s’haurà de presentar el formulari per a la declaració ordinària, amb la següent periodicitat:

• Periodicitat mensual: si algun dels paràmetres citats ha estat igual o superior a 300 milions d’euros l’any anterior.
• Periodicitat trimestral: quan algun dels paràmetres citats en el paràgraf anterior hagi estat igual o superior a 100 milions d’euros, però inferior a 300.
• Periodicitat anual: quan algun dels repetits paràmetres hagi estat inferior a 100 milions d’euros.

No obstant això el que s’ha dit anteriorment, si un resident, persona física o entitat jurídica, no hagi aconseguit l’any anterior (2019) algun dels paràmetres citats, però els aconseguís en el transcurs de l’any en curs (2020), quedarà obligat a presentar les declaracions amb la periodicitat que correspongui a partir del moment en què aquests límits s’excedeixin.

Els terminis de presentació finalitzen en els vint dies següents a la fi de cada mes, trimestre o any a què es refereix la declaració.

La declaració ordinària exigeix informar sobre multitud de dades l’exposició de les quals excedeix de l’abast informatiu d’aquesta Newsletter.

COM CAL COMUNICAR?

La informació es comunicarà, exclusivament, per mitjans telemàtics, al Banc d’Espanya, a través dels formularis disponibles en la seva pàgina Web:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/presentacion_po_31e444328b15831.html

En particular, el formulari per a la declaració anual resumida es troba en l’enllaç Formulari per a la declaració anual resumida (Versió actualitzada a novembre 2019).

És important assenyalar que, per a l’accés i remissió dels formularis, el subjecte declarant haurà de comptar amb un certificat electrònic expedit per alguna de les autoritats de certificació acceptades pel Banc d’Espanya, que, en principi, són: per a persones físiques, el DNI electrònic, i -tant per a persones físiques com per a entitats- el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que s’obté a través de la AEAT.

A més, els declarants hauran de comptar amb procediments i programes informàtics que els permetin guardar la informació que remetin al Banc d’Espanya, per a repetir, si fos necessari, les transmissions realitzades. En tot cas, aquests declarants hauran de conservar les dades remeses durant un termini mínim de 27 mesos.

En la citada seu electrònica es poden obtenir les instruccions per a la seva confecció en l’enllaç Aplicacions tècniques de la Circular 4/2012 (versió actualitzada a gener de 2020).

Una vegada enviat el formulari, es podrà accedir en l’enllaç Consulta de l’estat de les declaracions per a comprovar el seu estat i verificar finalment que l’arxiu hagi estat processat correctament.

ES PODEN IMPOSAR SANCIONS?

El règim d’infraccions i sancions és el previst per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior. La sanció dependrà de la qualificació de la infracció:

 Infracció greu: la falta de declaració, de veracitat, l’omissió o inexactitud de dades de les declaracions respecte d’operacions la quantia de les quals superi els 6.000.000 €, així com l’incompliment dels requeriments efectuats.
L’import màxim de la multa pot ascendir al 50% del valor de les operacions no declarades, sense que pugui ser inferior a 6.000 €.
Termini de prescripció: tres anys

 Infracció lleu: la falta de declaració, de veracitat, l’omissió o inexactitud de dades de les declaracions respecte d’operacions la quantia de les quals no superi els 6.000.000€.
L’import màxim de la multa pot ascendir al 25% del valor de les operacions no declarades, sense que pugui ser inferior a 3.000€.
Quan la infracció consisteixi en la presentació de la declaració fora de termini, però sense mediar requeriment del Banc d’Espanya, la sanció podrà ser d’entre 150 i 300 euros, si no han transcorregut més de 6 mesos, i d’entre 300 i 600 euros, quan el període de presentació s’hagi excedit en més de 6 mesos.
Termini de prescripció: un any

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació,

Gal·la Sánchez Vendrell. Sòcia. Advocada

Comments are closed.