22

JAN
2015

Pacte successori, el millor aliat de l’empresa familiar

Planificar la successió d’una empresa familiar és una de les majors preocupacions dels nostres empresaris. Ja dèiem en el nostre post “FAQ sobre Empresa familiar” https://www.estudi-juridic.com/faq-empresa-familiar/ que un dels errors més freqüents d’aquest tipus d’empreses era la falta de planificació del conflicte i de la successió, és a dir com traspassar el negoci a la següent generació sense posar en perill la seva continuïtat ni crear friccions o enemistats entre parents. En aquest article els parlarem d’un instrument molt útil però encara poc utilitzat: EL PACTE SUCCESSORI.
Què és un Pacte Successori? És un vehicle ideal per organitzar la transmissió del patrimoni familiar, doncs ens permet ordenar l’herència futura mitjançant un contracte en el qual les parts poden nomenar hereu i també realitzar atribucions particulars d’herència. Ha de formalitzar-se necessàriament en escriptura pública.
Qui pot atorgar-ho? Lamentablement aquest instrument no pot utilitzar-se en tot el territori nacional, doncs només s’admet a Navarra, Biscaia, Aragó, Balears , Galícia i Catalunya.
Per tant, solament podran atorgar Pactes Successoris vàlids les persones que tinguin veïnatge civil en algun dels citats territoris. Per adquirir el veïnatge civil no n’hi ha prou amb residir en un territori, cal romandre allí durant 2 anys i declarar expressament la voluntat d’acollir-se a aquest veïnatge; o bé residir durant més de 10 anys, sense necessitat d’efectuar cap manifestació. 
Para què serveix un Pacte Successori? Què puc incloure en ell? Són molts els aspectes que podem regular i que resulten fonamentals per al futur desenvolupament de l’empresa familiar: podem utilitzar-ho per designar hereu; també per assignar elements concrets a de l’herència a certs beneficiaris (per exemple: les accions de l’empresa familiar o immobles). 
A més, el Pacte pot utilitzar-se per imposar obligacions o condicions a els qui hem designat com a receptors d’alguns béns, per exemple: que el fill que vagi a rebre el negoci familiar hagi d’ocupar el càrrec d’administrador de l’empresa; obligar-ho a mantenir i donar continuïtat a l’empresa familiar o bé exigir que certes branques del negoci es mantinguin indivises, havent de transmetre’s en la seva integritat.
També és molt habitual incloure en el Pacte elements que, com a conseqüència de la destinació que dissenyem per a l’empresa familiar, tindran efectes col·laterals per a certs familiars a ella vinculats. Per exemple: assegurar que els parents que es jubilin, o les vídues/us de els familiars que van treballar en l’empresa, mantindran un nivell de vida digne, obligant als afavorits en el Pacte a vetllar perquè rebin les cures, atencions i retribucions que s’estipulin. 
Com veuen, el Pacte Successori va més enllà de ser un mer element corporatiu, que estableix fredes i rígides regles de transmissió del negoci familiar. Ens permet incorporar elements de caràcter social, assistencial fins i tot, amb l’objectiu d’aconseguir el benestar del nucli familiar, a l’una que ens assegurem que l’empresa estarà en mans de les persones que considerem més adequades.
Els signants del Pacte han de ser família? i els beneficiaris? En efecte, les persones que signen el Pacte Successori han de tenir un vincle de parentiu entre si: cònjuges, parelles de fet, parents en línia directa ascendent (pares, avis …) o descendent (fills, néts …) o parents en línia col·lateral fins a quart grau (cosins, oncles i nebots). Fins i tot podem implicar a la família política en el Pacte Successori, doncs la llei permet atorgar-ho amb els parents de la nostra parella en línia directa (sogres) i col·lateral fins al segon grau (cunyats).
No obstant això, l’afavorit pels pactes pot ser qualsevol, ja siguin els mateixos otorgantes o terceres persones, siguin o no familiars. 
De debò té avantatges? no bastaria amb un testament? Podríem pensar que per a aquest viatge no fan falta tantes “alforjas”, perquè per decidir a qui deixa Un. el seu negoci i, en definitiva, la seva herència, li n’hi ha prou amb fer el testament de tota la vida. 
No s’equivoqui, hi ha una diferència clau entre ambdues figures! El testament és un acte unilateral, només depèn de la voluntat de qui ho signa, que pot canviar d’opinió al minut següent i atorgar un nou testament que deixi sense efecte l’anterior. En canvi, el Pacte Successori és un contracte, no depèn d’un sol signatari sinó de tots ells, de manera que només es podrà modificar i revocar per acord de tots els que ho van signar o bé per les causes legals per resoldre-ho. 
Així doncs, el Pacte Successori ens dóna la seguretat i la confiança que el signat es va a complir quan es produeixi la defunció, mentre que el testament sempre serà una incògnita fins que s’obri l’últim que el causant va atorgar.
Casos reals: Expliquem a continuació, per descomptat reservant l’anonimat dels nostres clients, alguns casos que hem portat en ESTUDI JURIDIC, on podran apreciar la utilitat del Pacte Successori per a l’empresa familiar:

  • • Un empresari signa un Pacte Successori amb aquell dels seus fills que considera més vàlid per dirigir l’empresa. Amb això aconseguim que el fill designat s’impliqui de ple des d’aquest moment en la gestió del negoci, amb la seguretat, la confiança i la motivació que suposa saber que la decisió del seu pare és irrevocable i que, en el futur, ell accedirà a la propietat de l’empresa en la qual està treballant.
  • • Tres germans que comparteixen la propietat d’una empresa familiar, heretada del seu pare i fundador, signen un Pacte Successori per acordar els qui dels seus respectius fills els succeiran en el negoci, per evitar així que es dispersi a l’excés la propietat.
  • • Cònjuges propietaris d’empresa familiar que atorguen un Pacte Successori per acordar que, si eventualment es trenqués el matrimoni, les accions de l’empresa familiar es transmetrien als seus fills comuns i no als quals puguin tenir en el futur amb altres persones.

Com veuen, són molts els escenaris en què el Pacte Successori pot convertir-se en un gran aliat dels empresaris que vulguin organitzar amb èxit la successió del patrimoni familiar. No dubtin a contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment, estarem encantats d’assessorar-los.

Publicat per Cristina de Canals

Comments are closed.