Per què convé confiar en Estudi Jurídic Sánchez & Asociados, S.L.P

… Perquè és primordial conèixer l’activitat i el sector dels nostres clients per oferir-los solucions jurídiques amb visió empresarial.

.. .Perquè sabem que per a vostè és indispensable estar permanentment informat de la marxa dels assumptes que ens té encomanats, i que la informació que li brindem sigui clara i concisa.

… Perquè som accessibles i àgils en les respostes.

… Perquè col·laborem estretament amb els especialistes en altres matèries escollits pel client.

Perquè Estudi Jurídic Sánchez & de Canals és l’Advocat de la seva empresa.

La nostra filosofia

 • Donar estricte compliment de les normes deontològiques que regulen la pràctica professional.
 • Defensar sempre els interessos dels nostres clients, donant compliment a l’encàrrec encomanat, amb la màxima cural i diligència.
 • Ser honestos i lleials amb els nostres clients, prioritzant els seus legítims interessos sobre qualsevol altre objectiu.
 • Ser sempre independents, doncs això constitueix la garantia que els interessos del client seran defensats amb objectivitat. Ens excusarem d’intervenir en qualsevol assumpte que comporti un conflicte o col·lisió d’interessos amb un altre assumpte ja acceptat.Tanmateix, tenim el deure d’informar al client de totes aquelles situacions de parentiu, amistat o qualsevol altra mena que puguin afectar a la nostra independència.
 • Guardar secret professional sobre tots els fets i notícies que coneguem per raó de la nostra actuació professional.
 • Millorar permanentment el nostre servei, buscant conèixer l’opinió dels clients sobre la qualitat del treball realitzat i el seu grau de satisfacció amb el mateix, a fi d’adoptar quantes actuacions siguin precises per corregir possibles deficiències o errors i per introduir les millores pertinents en l’exercici de la nostra activitat professional.
 • Rebre permanent formació per garantir la qualitat dels nostres serveis.

Perquè així ho diuen els nostres clients.

Drets dels nostres clients

 • Sol·licitar en tot moment pressupost previ sobre els nostres serveis.
 • Sol·licitar l’opinió raonada sobre el resultat previsible de l’assumpte.
 • Estar degudament informats sobre la marxa dels assumptes encomanats.
 • Rebre factura per les provisions de fons lliurades.
 • Rebre factura detallada pels honoraris, així com els comprovants de les bestretes satisfetes pel despatx a conseqüència dels treballs realitzats i sempre ajustats al pressupost elaborat prèviament.
 • Exigir, en qualsevol moment, la devolució de la documentació lliurada.
 • Escollir lliurament un altre advocat, en qualsevol moment, comunicant aquest fet al despatx.