03

JUL
2014

¿Puc nomenar un representant per assistir a la Junta General?

Com continuació dels post publicats anteriorment FAQ Especial Junta Ordinària per a l’aprovació dels Comptes anuals http://bit.ly/1vwOmJT i Pèrdues en l’empresa: mesures per a evitar la dissolució http://bit.ly/TDaXbf i amb l’objecte que tinguin una informació detallada sobre els seus drets i obligacions de cara a les pròximes sessions de Junta General, els exposem a continuació les circumstàncies que el soci pot nomenar un representant quan no vulgui, o no pugui, assistir a aquesta reunió. 

És cada vegada més comuna que per diversos motius (un viatge, una malaltia, o la distància, entre altres circumstàncies personals) els socis no puguin assistir a la Junta General en la qual tenen interès i on es prenen les decisions importants per a la Societat.

En aquest sentit, li volem recordar que d’acord amb la normativa mercantil, les persones que poden acudir a la junta general d’una societat són els socis (que no poden ser privats d’aquest dret), els administradors o consellers (que estan obligats a assistir) i, si ho preveuen els estatuts, el gerent, el director o, en general, les persones que tinguin interès en la marxa de l’empresa.

Ara bé, si el soci no vol o no pot anar a la junta general, la llei preveu que puguin ser representats en les juntes generals, en la forma que els detallem a continuació:

Representació voluntària en la junta general de la societat de responsabilitat limitada (SL)

La Llei de Societats de Capital preveu que els socis de la SL poden ser representats en les juntes per les següents persones:

1.- Cònjuge, ascendent o descendent, o altre soci. En aquest cas la representació pot atorgar-se:

a) En un escrit privat, si la representació és específica per a questa junta. El correcte seria que l’escrit tingués la signatura legitimada, per a garantir l’autoria de la representació.

b) En document públic (escriptura pública), poden atorgar-se la representació per a aquesta junta o en general per a totes les juntes de la societat.

2.- Per persona que ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per a administrar tot el patrimoni que el representat tingué en territori nacional.

Aquí es poden donar diversos supòsits:

a) Persona que ostenti poder general conferit en document públic (escriptura pública) sense més.

b) Persona que ostenti poder general conferit en document públic (escriptura pública) anb facultats per a administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional, però limitant-lo a un dia determinat (el de la celebració de la junta) o limitant la seva utilització a la junta general de la societat..

3.- Per un tercer distint dels esmentats anteriorment

La norma diu que els estatuts podran autoritzar la representació per mitjà d’altres persones..

Atenció! El Tribunal Suprem en una recent sentència del 15 d’abril de 2014, ha assenyalat que és vàlida la clàusula dels estatuts d’una societat per la qual es permeti a un soci delegar en un apoderat l’assistència a la junta general, encara que la persona designada no sigui una de les quals contempla expressament la Llei de Societats de capital. En aquest sentit, el Suprem entén que “si la llei preveu que els estatuts poden autoritzar la representació per mitjà d’altres persones, vol dir que pot concedir-se la representació a algú que, sense ser altre soci ni parent pròxim, no tingui un poder general per a administrar tot el patrimoni del deutor”. Això és, no necessàriament, si així ho preveuen els estatuts, l’apoderat té per què tenir poder general per a administrar tots els béns del soci.

¿I com ha de manifestar-se aquesta representació?

La representació haurà de conferir-se per escrit i comprendrà la totalitat de les accions. Si aquesta no constés en document públic, haurà de ser especial per a cada junta.

Tingui’s en compte que encara que no s’exigeix una forma determinada, els estatuts poden establir una forma especial: pública, carta certificada, etc., sempre que amb això no es facin viable pràcticament la representació.

Si la representació s’atorga en document privat de poder en el mateix ha de constar:

  • a) La identificació i la signatura del poderdant, sense que sigui necessària la seva legitimació, excepte previsió estatutària.
  • b) Les dades indetificatives de l’apoderat.
  • c) La identificació de la junta concreta, mitjançant la indicació de la seva data de celebració o mitjançant referència a la convocatòria..
  • d) La data en la qual es confereix el poder, que ha de ser qualsevol anterior a la de la junta o la mateixa.

I si és una societat anònima (SA)?

El règim de la representació en les societats anònimes, es deferència respecte a les societats limitades que en principi és més obert quant a les persones que poden representar al soci ( al revés de la societat limitada, en les societats anònimes s’admet la representació de l’accionista per qualsevol persona), encara que després és més tancat quant a la forma, ja que solament admet el poder especial per a cada junta i no el general.

Així, la Llei estableix que tot accionista que tingui dret d’assistència podrà fer-se representar en la junta general per mitjà d’altra persona, encara que aquesta no sigui accionista.

No obstant això, els estatuts podran limitar aquesta faculotat, establint determinades limitacions a la facultat de representació, com exigir que el representant sigui també soci, la prohibició de nomenar representant als administradors, admetre un mínim màxim de socis representats per una mateixa persona etc.

La representació haurà de conferir-se per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits establerts en aquesta llei per a l’exercici del dret de vot a distància amb caràcter especial per a cada junta.

Revocació de la representació

La representació és sempre susceptible de revocació. En principi, i sempre que els estatuts no prevegin el contrari, l’assistència personal a la junta del soci representat implica la revocació de la seva representació.

En cas de tenir pròxima la da d’una Junta General, i tenir dubtes referent a això, des de Estudi Jurídic Sánchez i De Canals estarem encantats de resoldre-li qualsevol qüestió referent això.

Publicat per Andrea Serrano

Comentarios