24

DEC
2018

MEsures urgents en materia d’habitatge i lloguer

Ahir va entrar en vigor el Reial Decret-Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer amb la finalitat de millorar l’accés a l’habitatge i afavorir un lloguer de forma assequible.

La nova norma comprèn modificacions en cinc normes: la Llei d’Arrendaments Urbans, la Llei sobre Propietat Horitzontal, la Llei d’Enjudiciament Civil, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El Reial Decret-Llei sorgeix com a mesura per a afrontar els problemes de l’habitatge i, en particular, del mercat del lloguer, per a fer front a l’increment dels preus i l’escassetat d’oferta a preus assequibles.

Les mesures més importants que contempla el Reial Decret-Llei són les que es comenten a continuació:

a) Millora de la regulació dels contractes de lloguer.

Es modifica la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (LAU), introduint les següents modificacions que afecten els contractes del lloguer:

1.S’amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l’arrendador és persona jurídica). És a dir, augmenta el termini legal mínim en el qual l’inquilí pot romandre en l’habitatge arrendat.

2.S’amplia el termini de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. Es tracta del termini temporal pel qual s’amplia el contracte una vegada transcorregut el període de pròrroga obligatòria, en el cas que l’arrendador o l’arrendatari no manifestin la seva voluntat de no renovar-lo.

3.Es limiten les garanties addicionals a la fiança, fins a un màxim de dues mensualitats, tret que es tracti de contractes de llarga durada. D’aquesta forma, es limita la càrrega econòmica que a vegades genera a l’inquilí la signatura d’un nou contracte, a través d’un aval o dipòsit bancari que se suma a la quantia de la fiança.

4.Es facilita l’adopció d’acords entre el propietari i l’inquilí per a la renovació o millora de l’habitatge en el transcurs d’un mateix contracte d’arrendament.

5.S’estableix que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica (una societat o empresa), excepte aquelles despeses en els quals s’hagi incorregut per iniciativa directa de l’arrendatari.

6.Es millora i aclareix la remissió dels contractes de lloguer turístic d’habitatge a la normativa sectorial turística que resulti aplicable.

b) Mesures en favor de les comunitats de propietaris davant el fenomen del lloguer turístic d’habitatges.

Es modifica la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, per a habilitar la possibilitat que, per majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris, en les comunitats de veïns puguin adoptar-se acords que limitin o condicionin l’exercici de l’activitat del lloguer turístic d’habitatge, per a, d’aquesta forma, afavorir la convivència en els edificis d’habitatges.

c) Més protecció a les llars vulnerables i major seguretat jurídica en el procediment de desnonament d’habitatge.

A través d’una modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, es reforma el procediment de desnonament d’habitatge, per a oferir més protecció a les llars vulnerables, millorant la coordinació entre els òrgans judicials i els serveis socials competents i facilitar l’adopció de mesures per a atendre els casos de les famílies de menor capacitat econòmica, vulnerabilitat social o amb majors càrregues familiars, a través de l’establiment d’uns tràmits i terminis que ofereixen major seguretat jurídica tant a inquilins com a propietaris.

d) Mesures fiscals en favor del lloguer d’habitatge.

S’estableix l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la subscripció de contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent, de manera que es redueixen les càrregues fiscals que comporta el mercat del lloguer d’habitatge habitual.

A més, es modifica la regulació de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) continguda en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, incorporant mesures que afavoreixen el mercat de lloguer d’habitatge:

1.S’elimina l’obligació de repercutir l’IBI a l’arrendatari en el lloguer social d’habitatge per part d’Administracions o ens públics.

2.Els Ajuntaments amb superàvit podran destinar-ho a promoure el seu parc d’habitatge públic.

3.S’habilita als Ajuntaments la possibilitat d’establir una bonificació de fins al 95 per cent en la quota de l’IBI per als habitatges subjectes a lloguer a preu limitat.

4.S’estableixen les bases i garanties per a la definició del concepte d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent, per a l’aplicació per part dels Ajuntaments del recàrrec a l’IBI establert l’any 2002.

e) Mesures de foment de l’accessibilitat universal.

A fi d’estimular la realització d’obres d’adaptació o millora de l’accessibilitat, es modifica la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal per a augmentar, en un termini de tres anys, al 10 per cent el fons de reserva de les comunitats de propietaris, i establir la possibilitat que es destini a la realització d’obres en matèria d’accessibilitat, en un context demogràfic, en el qual cada vegada hi ha més persones en situació de mobilitat reduïda que troben greument limitats els seus drets per l’existència de barreres físiques en els seus edificis.

Així mateix, s’estableix l’obligatorietat de les obres d’accessibilitat establertes legalment quan les ajudes públiques a les quals la comunitat pugui tenir accés aconsegueixin el 75 per cent de l’import d’aquestes.

f) Mesures d’estímul de l’oferta i pròximes iniciatives.

En els pròxims mesos s’impulsaran noves mesures que afrontin des d’una perspectiva a mitjà termini, els aspectes estructurals que poden incidir en un augment de l’oferta d’habitatge en lloguer a preus assequibles i en el foment de l’activitat dels diferents operadors i agents públics i privats del sector.

D’aquesta forma, es poden destacar les següents iniciatives i línies d’actuació que tenen ja un avançat grau de desenvolupament i que serviran per a completar la reforma integral en matèria d’habitatge:

1.Aprovació d’un Reial decret llei de mesures administratives i processals per a reforçar la seguretat jurídica en l’àmbit de l’ordenació territorial i urbanística.

2.Tramitació d’una Llei estatal d’Habitatge que, garantirà l’exercici del dret constitucional a l’habitatge en tot l’Estat, configurant-la com a servei públic i impedint per Llei l’alienació del parc públic d’habitatge a fons d’inversió.

3.Afavorir l’activitat dels promotors d’habitatge social, possibilitant la destinació dels romanents de tresoreria municipal a inversions financerament sostenibles, entre les quals s’inclogui específicament la construcció i rehabilitació d’habitatge.

4.Pla 20.000 habitatges. A desenvolupar al llarg d’un termini de 4-6 anys, estaran destinades de forma indefinida al lloguer o a la cessió en ús amb rendes i preu limitats, en aquelles localitzacions que comptin amb una demanda acreditada i en les quals el preu del lloguer s’ha incrementat considerablement.

5.Mesures estructurals per a afavorir l’activitat i l’oferta. En el mateix Reial decret llei s’encomana al Ministeri de Foment l’adopció d’una sèrie de mesures per a dinamitzar l’oferta d’habitatge en lloguer. S’analitzaran diferents mesures específiques per a agilitar els tràmits de concessió de llicències i reduir la càrrega administrativa en la promoció immobiliària i l’activitat de la construcció, avaluant qüestions com la dotació de mitjans materials i recursos humans per a assegurar l’eficiència de les oficines responsables a nivell local, la racionalització de tràmits, l’administració o serveis electrònics i l’adequació del marc normatiu i legislatiu.

Per al desenvolupament de totes aquestes mesures s’avançarà en matèria de col·laboració i cooperació per part de l’Estat amb les Administracions territorials que exerceixen les competències en aquestes matèries: comunitats autònomes i ajuntaments.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema.

Madeha El Harrak

Advocada

Comments are closed.