15

JUL
2021

Es publica a Catalunya l’Ordre per a sol·licitar les ajudes directes de suport empresarial en resposta a la Covid-19

En el DOGC d’ahir s’ha publicat l’Ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de les ajudes extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia.

Recordin que és requisit per a accedir a aquest ajut que els sol·licitants siguin treballadors autònoms i empreses amb seu social a Catalunya, de la qual el volum d’operacions anual en 2020 hagi caigut un mínim del 30% respecte de l’any anterior (2019), en cas d’estimació directa, i que, en tots els casos, tinguin deutes amb proveïdors, creditors i deutes relatius a costos fixos, sempre que aquestes obligacions s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

El formulari d’inscripció es podrà presentar a partir del dilluns 21 de juny, a les 9.00 hores, i fins al 30 de juny, a les 15.00 hores. Les sol·licituds hauran de realitzar-se a través d’un formulari que haurà de presentar-se en la seu electrònica de la Generalitat.

Li expliquem els requisits i el procediment d’inscripció per a sol·licitar aquest ajut.

DESTINATARIS DE L’AJUT:
Empresaris o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

– que tinguin el seu domicili fiscal a Catalunya, i

– que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en els CNAEs que es detallen en el llistat de l’annex a aquesta Ordre, i

– que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i

– que la continuïn exercint en l’actualitat, i

– que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o un altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 

En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels quals facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’Impost de societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

– Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. Han d’acollir-se a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.

– Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost de societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

NO PODEN SER DESTINATARIS DE L’AJUT:

Aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, malgrat complir els requisits dels apartats anteriors:

• En la declaració d’IRPF del 2019 hagin declarat un resultat negatiu per les activitats econòmiques en les quals hagin aplicat el mètode d’estimació directa.

• Els qui tributant l’Impost de societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

• Els qui, amb estimació directa del volum d’operacions, tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000,00 €.

• Els qui tinguin ajudes atorgades per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa de 1,8 milions d’euros en ajudes directes i de 10 milions d’euros en ajudes per costos fixos d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

FINALITAT DE L’AJUT:

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests s’hagin reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i, si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

LÍMIT MÀXIM DE L’AJUT:

1. Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €.

2. Empresaris i professionals amb caiguda 30% volum operacions:
– 40% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
– 20% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
– L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

COMPROMISOS:

– Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30/06/2022
– No repartir dividends durant el 2021 i 2022
– No aprovar increments en les retribucions d’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajut

TERMINI INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

El formulari d’inscripció prèvia es podrà presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins a les 15.00 hores del dia 30 de juny de 2021.
La prelació en la inscripció prèvia no atorga cap preferència en la concessió de l’ajut.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ:

Haurà d’emplenar-se i presentar el formulari normalitzat d’inscripció prèvia per via electrònica, a través del Canal Empresa de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Recordin que per a això serà necessari disposar de sistemes d’identificació i signatura electrònica admeses per la Generalitat de Catalunya.
Portal d’inscripció:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/pertemes/ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-covid-19

Enllaç CNAEs:
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/glossari/#*bloc2

Enllaç a l’Ordre publicada en el DOGC:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)

A ASESORIA FINANCERA podem sol·licitar aquest ajut. Consulti’ns i li farem un pressupost sense cap compromís per part seva.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Gal·la Sánchez Vendrell. Sòcia. Advocada.

Comments are closed.