26

NOV
2021

(Català) Tercera convocatòria d’ajuts Covid a Catalunya

En el DOGC de l’11 de novembre de 2021, ha sortit publicada l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de les ajudes extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid 19.
En aquesta nova convocatòria s’amplia l’àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre; i es consideren també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
Aquells que van obtenir ajuts a la primera convocatòria, també poden demanar ara un import superior, si acrediten pèrdues suficients.
El formulari de inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 h de demà, 12 de novembre, fins el dia 19 de novembre de 2021, a les 14.00 hores.
Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.
La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que ampliava els sectors destinataris.
S’ha obert ara una tercera convocatòria a través de l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, que incorpora les modificacions publicades al Reial Decret 17/2021:
– Ampliant l’àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.

– Considerant també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
El termini d’inscripció per a aquesta nova convocatòria és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Objecte:
L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat de qualsevol sector d’activitat econòmica d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), excepte els sectors d’activitat de la secció K, activitats financeres i d’assegurances i secció U, activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
L’ Ordre determina l’objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s’ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

Inscripció prèvia:
La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.
La presentació del formulari d’inscripció prèvia comporta autoritzar la Generalitat de Catalunya a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per tramitar el procediment i el seu intercanvi amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d’ampliació de la dotació pressupostària de les convocatòries que es refereixin a la present Ordre o en el cas de convocar-se posteriors ajuts amb el mateix objecte i característiques.
La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim dins del termini que s’estableixi en la convocatòria o en la resolució de la concessió de l’ajut.

Finalitats i requisits objectius dels ajuts extraordinaris directes:
Es tracta d’un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions amb caràcter finalista finançat pel Govern d’Espanya, l’import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l’endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.
El pressupost per a la convocatòria d’ajuts corresponent a les sol·licituds d’aquest tràmit d’inscripció prèvia resultarà del fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s’exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades en aquesta inscripció prèvia.
L’ajut s’aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021. En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d’antiguitat i, si escau, en segon lloc, es reduirà el deute amb creditors financers, prioritzant la reducció del deute amb aval públic. Finalment, es podrà destinar el romanent de l’ajut a compensar els costos fixos incorreguts, que incloguin pèrdues comptables pròpies de l’activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes amb aquest o altres ajuts.
Es consideren costos fixos subvencionables, a l’efecte de la present Ordre, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, com ara i entre d’altres, arrendaments, subministrament d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, pagats o no, sous i salaris pagats, així com les pèrdues comptables, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com ara assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts ni es tracti de pèrdues per deteriorament de valors puntuals. Se n’exclouen els costos fixos que hagin donat lloc a deutes o pagaments que hagin estat imputats a l’ajut en altres convocatòries pel mateix concepte subvencionable.

Requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia:
La inscripció prèvia la poden fer les persones interessades que compleixen els requisits següents:
a) Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d’activitat previstos en la Classificació nacional d’activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l’exercici de l’activitat i que el volum d’operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30 % respecte al 2019.
En el cas que es realitzin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l’impost sobre el valor afegit, i no s’apliqui el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 i el 2020, s’entendrà que el volum d’operacions en els dos anys per a persones contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques és la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut, i per a persones contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost de la renda de no residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l’impost sobre societats.
b) Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d’activitat previstos en la Classificació nacional d’activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) que hagin realitzat i declarat o comprovat per l’Administració alguna d’aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn exercint-la.

c) Els grups consolidats que tributin en l’impost de societats en règim de tributació consolidada. S’entendrà com a persona destinatària, a efectes del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren. Per la qual cosa, el volum d’operacions a considerar per determinar el descens de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L’entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l’Administració.
Aquests grups han d’operar i tenir treballadors o treballadores amb residència fiscal a Catalunya.
Les entitats que hagin format part d’un grup el 2019, però no el 2020, es consideraran independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada.
En cas d’un grup, la societat representant del grup ha de presentar la sol·licitud i, en qualsevol cas, ha d’incloure totes les entitats que hagin format part del grup el 2020.
d) En el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes en l’impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin les condicions establertes en l’apartat a) anterior només serà beneficiària directa de l’ajut l’entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

e) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019, hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

f) En el cas de treballadors i treballadores autònoms socis d’una societat en els termes de l’article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social o en règim d’atribució de rendes, han d’optar per inscriure’s en qualitat de treballador o treballadora autònom o en qualitat de societat o entitat.

g) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya, excepte els casos previstos a l’apartat 4 de l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

h) No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions.
L’import en ajuts directes és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
i) Els empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d’estimació directa amb un volum de deutes pendent i/o costos fixos incorreguts pagats, que siguin subvencionables, igual o superior a 4.000 euros.

j) Complir els requisits previstos a la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

k) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K, activitats financeres i d’assegurances i secció U, activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009).

l) Els beneficiaris dels ajuts extraordinaris directes convocats en virtut de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny i de l’Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, poden ser beneficiaris dels ajuts de la present Ordre amb relació als conceptes subvencionables no sol·licitats en les dues convocatòries anteriors, sempre que no hagin percebut l’import màxim de l’ajut en cap de les dues convocatòries.
A banda dels requisits anteriors, els treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:
a) Ser la persona titular del compte corrent bancari que hagi indicat, entès com a tal el compte corrent bancari habitual per fer les operacions ordinàries de l’empresa o el professional o empresari/ària.
b) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
d) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
e) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
f) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
g) Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
h) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
i) Complir el que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, segons el qual el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i l’exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.
j) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
k) Complir la resta de requisits i obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

Acreditació dels requisits:
Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a la concessió dels ajuts s’acreditaran mitjançant el creuament de les dades necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària que inclourà la informació necessària en funció de cada cas d’acord amb el Conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya, publicat mitjançant l’Ordre HAC/424/2021, de 29 d’abril, així com mitjançant les corresponents declaracions responsables.

Compromís i obligacions:
Sense perjudici de les obligacions i compromisos generals inherents a les persones que esdevenen beneficiàries d’un ajut considerats en la normativa aplicable en matèria de subvencions, s’estableixen els compromisos i obligacions següents amb relació a aquesta línia d’ajuts:
a) Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
b) No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
c) No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.
d) Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts que s’estableixi en les bases reguladores de l’ajut i posar-la a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponguin, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris. Així mateix, han d’aportar tota la informació que es requereixi per justificar les condicions que acreditin el compliment dels requisits per rebre aquest ajut.
e) Donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d’adequar la seva activitat.
f) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

Termini per efectuar la inscripció prèvia:
El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Procediment d’inscripció prèvia:
La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.
Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’emplenar el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.
Un cop emplenat el formulari normalitzat d’inscripció prèvia, s’ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa. Cada persona sol·licitant ha de presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia. En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis, únicament es considera vàlid l’últim que hagi presentat.
Els sistemes d’identificació i signatura que les persones interessades poden emprar en la tramitació dels ajuts i subvencions són, amb caràcter general, els que s’estableixen al Catàleg de sistemes d’identificació i signatura electrònica de l’Administració de la Generalitat, publicats a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat i a la fitxa de tràmit publicada al portal o portals web establerts per la inscripció prèvia. Al portal Tràmits gencat, es pot trobar informació detallada sobre l’obtenció dels sistemes d’identificació i signatura electrònica que es poden emprar.
Els sistemes d’identificació i signatura que es poden emprar són:
a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, les relacions dels quals es poden consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica.
En el cas que la persona interessada sigui treballador o treballadora autònom (empresari o professional), sempre que no es disposi dels sistemes d’identificació i signatura esmentats, podrà emprar el sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i també presencialment a diverses oficines.

Dades i contingut del formulari d’inscripció prèvia
Les persones interessades han d’emplenar el formulari d’inscripció prèvia amb les dades que s’hi demana, que són les següents:
a) Dades bàsiques de l’empresa, empresari o professional sol·licitant i/o del seu representant, a l’efecte d’identificació, capacitat, notificació, control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts.
b) Dades bancàries de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
c) Dades relatives a l’activitat realitzada per part de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
d) Dades relatives al grup consolidat de què formi part l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
e) Dades fiscals relatives als volums d’operacions efectuades en el marc de l’activitat econòmica subvencionada, dels exercicis 2019 i 2020.
f) Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
g) Import del deute pel qual se sol·licita l’ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l’empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.

Verificació de les dades i control
Les dades de les persones interessades en el tràmit d’inscripció prèvia s’aporten mitjançant una declaració responsable.
La presentació del formulari d’inscripció prèvia, així com de les declaracions responsables, faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que es declaren. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de la inscripció prèvia, l’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.
Les dades i el compliment dels requisits que estableixen aquests ajuts extraordinaris se sotmetran a les actuacions de comprovació i de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris.

Conseqüències de l’aplicació indeguda dels ajuts extraordinaris
Sense perjudici de les conseqüències que impliqui l’incompliment dels compromisos i obligacions generals inherents a les persones que esdevenen beneficiàries d’un ajut considerats en la normativa aplicable en matèria de subvencions, s’estableixen amb relació a aquesta línia d’ajuts les conseqüències següents:
a) Els treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres que s’hagin beneficiat dels ajuts extraordinaris directes que estableix aquesta Ordre sense reunir els requisits que preveu seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin produït, si escau, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de suport, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre a què pugui donar lloc la seva conducta.
b) L’import de la responsabilitat pels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici obtingut indegudament per la persona deutora per l’aplicació de la norma.
c) També incorrerà en responsabilitat l’empresa o el treballador o treballadora autònom que busqui situar-se o mantenir-se indegudament en les condicions que estableix aquesta Ordre per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes, amb la finalitat d’obtenir-los.

Poden contactar amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que necessitin al respecte.
Salutacions cordials,
AF Afianza asesores, S.L.

Comments are closed.