21

DEC
2020

Obligatoriedad del Plan de Igualdad para empresas de más de 50 trabajadores y aprobación de ayudas para su elaboración

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, va establir l’obligatorietat de totes les entitats de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral mitjançant l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Arran de l’aprovació del Reial decret llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, es fa un pas més i es rebaixa el llindar d’empreses obligades per aquest marc legal de 250 a 50 persones treballadores. Per tant, en un escalat de 3 anys des de l’entrada en vigor del citat Reial decret, totes les empreses i organitzacions de 50 o més persones hauran de disposar d’un pla d’igualtat.

Per a ajudar les empreses en el compliment del marc legal, recentment, la Direcció General d’Igualtat ha aprovat la convocatòria de subvencions a través de la RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agraviada per la crisi social derivada de la COVID-19, d’acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

Obligació de les empreses per a realitzar un pla d’igualtat:

Existeixen tres situacions per les quals una empresa està obligada a realitzar un pla d’igualtat:

1. Obligat pel conveni col·lectiu.
2. Obligat pel nombre de treballadors en plantilla.
3. Obligat per l’autoritat laboral, normalment la inspecció de treball.

Analitzarem cada cas de manera concreta.

Obligació establerta pel nombre de treballadors

El Reial decret estableix l’obligació de realitzar un pla d’igualtat a totes les empreses que superin els 50 treballadors.

No obstant això, aquesta obligació no és immediata, sinó que s’estableix un període d’adaptació:

Empreses de més de 250 treballadors: Ja han de tenir-ho implementat
Empreses de 150 a 250 treballadors: Ja han de tenir-ho implementat (tenien de termini fins a 7 de març de 2020)
Empreses de 100 a 150 treballadors: Límit: fins al 7 de març de 2021
Empreses de 50 a 100 treballadors: Límit: fins al 7 de març de 2022

A l’hora de computar el nombre de treballadors d’una empresa s’hauran de sumar tots els treballadors, independentment de si estan a jornada completa o parcial, així com si són treballadors temporals o indefinits.

Pot generar cert problema en aquelles empreses el nombre d’empleats de les quals varia en funció de l’època de l’any rondant els 50 empleats. En aquest cas, haurà d’analitzar-se cada cas de manera concreta, però en cas de dubte, sempre és millor realitzar el pla d’igualtat.

És a dir, si l’empresa supera els 50 treballadors en algun moment, el recomanable és realitzar el pla.

Obligació establerta en el conveni col·lectiu

L’article 45.3 de la EL 3/2007 estableix que:

Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior, les empreses hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu que sigui aplicable, en els termes previstos en el mateix

En conseqüència, el desenvolupament i procediment de l’elaboració del pla vindrà determinat pel que s’estableix en el conveni col·lectiu.

Obligació establerta per l’autoritat laboral

L’article 45.4 de la EL 3/2017 estableix que:

(…) quan l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’aquest pla, en els termes que es fixin en l’indicat acord

Per tant, l’autoritat laboral, principalment la Inspecció de Treball, podrà obligar l’empresa a realitzar un pla d’igualtat quan existeixi un procediment sancionador per una infracció en matèria de discriminació.

Aquesta opció només és viable si ho sol·licita l’empresa i ho autoritza la Inspecció de Treball.

Sancions en cas d’incompliment:
◾ És falta greu no complir amb les obligacions que en matèria de plans i mesures d’igualtat estableixen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu que sigui aplicable. Serà falta greu tant no tenir el pla d’igualtat, com tenir-lo i no complir-lo, com que el pla no compleixi amb el contingut mínim.Aquesta sanció és compatible amb una altra mena de sancions addicionals en funció de l’incompliment empresarial.
◾ L’empresa podrà ser sancionada amb una multa de 626 a 6.250 euros.
◾ Es considera falta molt greu no elaborar o no aplicar el pla d’igualtat, o fer-lo incomplint manifestament els termes previstos, quan l’obligació de realitzar el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral.
◾En aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros.

Ajudes de fins a 5.000 € a empreses i organitzacions de 149 persones o menys per a l’elaboració de Plans d’Igualtat

Per a ajudar a les empreses en el compliment del marc legal, la Direcció General d’Igualtat ha aprovat la convocatòria de subvencions a través de la RESOLUCIÓ TSF/2934/2020 de 20 de Novembre, per la qual s’obre convocatòria de subvencions avui Dijous 26 de Novembre per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d’acord amb el Decret llei 25/2020 de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

Entitats beneficiàries:

Entitats (empreses o organitzacions de 149 o menys persones treballadores)

Els projectes hauran de tenir caràcter anual i han de ser executats entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Import màxim per projecte:

Fins a 2000 euros, si la plantilla és d’entre 10 i 19 persones treballadores

Fins a 3000 euros, si la plantilla és d’entre 20 i 49 persones treballadores

Fins a 4000 euros, si la plantilla és d’entre 50 i 99 persones treballadores

Fins a 5000 euros, si la plantilla és d’entre 100 i 149 persones treballadores

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 26 de novembre fins al 4 de desembre

En ASESORIA FINANCERA podem ajudar-lo a confeccionar el Pla d’Igualtat de la seva empresa i sol·licitar les ajudes per a la seva elaboració.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Gal·la Sánchez Vendrell. Sòcia. Advocada.

Comments are closed.